MenuНачало 9 Състав и ръководство 9 ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Състав и ръководство

Начало 9 Състав и ръководство 9 ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ
Председателският съвет се състои от председателя и трима заместник-председатели. Заместник-председателите са по един представител от всяка група.

Този ръководен орган на ИСС обсъжда и предлага на пленарната сесия резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика на гражданското общество, проектите на Правилника за дейността, годишния план за работа, годишния отчет за дейността и други проекти на документи, свързани с дейността на съвета.

Заседанията на Председателския съвет са редовни, ако в тях участват поне трима от неговите членове. Решенията се приемат с единодушие.

Председател на ИСС

Зорница Русинова

Председател на ИСС

Зорница Русинова е избрана за председател на Икономическия и социален съвет на Р. България от Народното събрание на 3 декември 2020 г. по Решение на МС от 15.10.2020 г. Към датата на избора й тя е заместник-министър на труда и социалната политика.
При съгласувателната процедура по кандидатстването й за председател на ИСС тя е получила подкрепа от трите групи, представени в съвета – работодатели, синдикати и други граждански организации.

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, както и магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“.
Изпълнявала е функциите на министър на труда и социалната политика от май 2016 г. до януари 2017 г. Като заместник-министър на труда и социалната политика е работила в три правителства между 2012 г. и 2020 г. Отговаряла е за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, включително и за управлението на европейските фондове. Има сериозен принос в утвърждаването на Европейския социален фонд като ключов инструмент за реализиране на активни мерки на пазара на труда и за прилагане на политиките за социално включване.
От 1998 г. досега Зорница Русинова успешно е ръководила международни проекти, включително на Американската агенция за международно развитие, на ПРООН, на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast