МИСИЯ

За ИСС е изключително важно да намери най-подходящия национален модел за практическото развитие на гражданския диалог като форма на демокрацията с пряко участие. ИСС в България постоянно доказва, че ефективен граждански диалог е възможен само на базата на равнопоставеност, консенсус и взаимно зачитане на интересите на всяка една организация.

Основната цел в дейността на ИСС е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Съветът работи за насърчаването на диалога и консултациите между структурите на организираното гражданско общество и президента на републиката, парламента и правителството по икономическите и социалните политики на страната. Той е постоянната институционална и законово регламентирана форма на граждански диалог, като осигурява съгласувани действия и тясно сътрудничество между партньорите.

Четири основни принципа определят работата на ИСС – независимост, консенсус, равнопоставеност, взаимодействие с други държавни и граждански структури.

На първо място е принципът на независимостта на съвета от изпълнителна, законодателна или каквато и да е власт. В него няма представители на парламента, правителството или на някоя друга държавна институция.

Принципът на консенсус е ключът към успеха на ИСС у нас. Законът за ИСС регламентира, че актовете на съвета се приемат с мнозинство не по-малко от 75% от присъстващите членове, а решенията на Председателския съвет - с пълно единодушие. Този факт още веднъж потвърждава огромната отговорност на ИСС да изрази волята и интересите на гражданското общество, като постигне обща, консенсусна позиция на всички представени в него граждански структури.

Третият принцип на работата му е равнопоставеност между трите групи - работодатели, синдикати, трети сектор. Тя се реализира както чрез равното им квотно участие в състава на ИСС, така също и чрез изискването за постигане на консенсус, който гарантира, че никоя група не може да бъде пренебрегната.

Четвъртият принцип обвързва дейността на ИСС в сътрудничество и взаимодействие с институциите на държавната власт и с другите граждански структури, непредставени в съвета.

Тези принципи, цели и основни задачи ИСС осъществява, като разработва и приема становища, резолюции и анализи по проектозакони, проекти или утвърдени национални стратегии, програми и планове, свързани с икономическото и социалното развитие на България, както и по актуални въпроси в тези сфери.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава