СТАНОВИЩА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ПРОДУКТ ЗА ЛИЧНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ОЕПЛПО) [COM(2017) 343 FINAL - 2017/0143 (COD)]

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА И РОЛЯТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Страница 5 от 24

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава