СТАНОВИЩА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС ФИНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА (2007 – 2013 Г.)

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 01.01.1960 Г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава