НОВИНИ - АРХИВ

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НАСТОЯВА ЗА АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, ЗА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ


СКК прие декларация с основните констатации и послания за предизвикателствата пред България в процеса на присъединяването й към ЕС. Някои от тях изискват:

  • адекватност на действията на правителството при подготвянето на бизнеса за присъединяване в ЕС;
  • правителството да предприеме действия за засилване ролята на Икономическия и социалния съвет във формирането на икономическата и социална политика, както и да гарантира участието на представителите на гражданското общество в процеса програмиране, усвояване и мониторинг на средствата по структурните и кохезионния фонд на ЕС;
  • мерки от правителството и социалните партньори, с които да се решат проблемите пред професионалното образование и обучение като механизъм за постигане на конкурентоспособност на човешките ресурси на европейския пазар на труда.
  • Правителството, предходното и настоящото, закъсняват вече 6 месеца с номиниране на представителите на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации, за да бъдат включени като постоянни наблюдатели в икономическите и социални структури на ЕС.

СКК прие становището, че липсва координация между държавните органи за отчитане на комулативното въздействие на нововъведените правни изисквания към сектори и продуктови групи. Това въздействие може да доведе до сериозни сътресения на българската икономика при присъединяването на страната към ЕС.

Изпълнителната власт не анализира и не отчита ефектите на нововъведениете правни изисквания върху индустриални сектори, в това число не се отчита тяхното въздействие върху експорта, заетостта и взаимното влияние по линия на междуотрасловите връзки.

Според работодателите, предизвикателствата пред бизнеса, които произтичат от приложението на изискванията на ЕС, включват среден годишен растеж на БВП със 7-10%, инвестиции над 24- 25% от БВП. Само за опазване на околната среда инвестициите трябва да са 3-4%, а прилагането на изискванията на ЕС като цяло ще
струват годишно на бизнеса над 10% до 2016 г.

СКК приема, че изискванията към бизнеса налагат инвестиции, които не са пряко свързани с ефективността на производството и това може да доведе до недостатъчно бързо нарастване на доходите и дори някои предприятия може да бъдат принудени да ограничат разходите си за работна сила. Необходимо е да се намерят
алтернативни решения за преодоляване на социалните последици от адаптацията на българския бизнес към европейските стандарти в областта на екологията, безопасността и здравето при работа, санитарно хигиенните изисквания и други.

Пред гражданското общество стои сериозно проблемът за неговата организираност. Освен работодателските и синдикалните организации едва ли може да се посочи организация от третия сектор с типично национално представителство, се казва в Декларацията.

Незадоволителни са досегашните действия на изпълнителната и законодателната власт, които не стимулират един по- динамичен процес на организираност на ражданското общество.

Недостатъчната информираност на обществото за поетите ангажименти и предизвикателства във връзка с членството в ЕС може да допринесе за недостатъчна обществена подкрепа за предстоящите сериозни икономически и социални реформи.

Промяна на данъчните закони, като стоките и услугите, които са произведени в средните професионални училища, бъдат освободени от данък добавена стойност, се иска в декларацията на СКК “България – ЕС” в раздела за професионалното образование и обучение през целия живот. Тази мярка ще засили мотивацията на
училищата и учениците за по-голям дял на практическото обучение. Работодателските организации, занаятчийските камари, организациите на кооперативните предприятия и други структури, обединяващи предприятия, трябва да засилят връзките си с професионалните училища и да осъществяват “ранно сигнализиране”
за потребностите на пазара на труда. Освен това трябва да се засили ролята на предприятията и на техните организации и асоциации в областта на осигуряване на практики и стажове на учениците от професионалните училища.

80% от учениците в България се обучават в професионални училища. Преди години броят на учениците, посещаващи професионални училища е бил едва 20%. Тенденцията е положителна и трябва да се развие по посока на райониране и по- прецизно определяне на професионалната ориентация на регионална и национална основа съобразно икономическите приоритети на страната ни.

Българското правителство, институциите на държавната администрация, ангажирани с професионалното образование и обучение, и местните власти трябва да обърнат сериозно внимание на ранното професионално ориентиране на децата в неравностойно положение, както и на тези, които по една или друга причина не са
завършили средно или дори основно образование. По данни от синдиката на учителите сега само 13 училища в страната работят за професионално обучение на деца след 6-ти клас. Ранното професионално ориентиране е мярка за равен шанс на деца, които биха могли да отпаднат от обучение.

Сериозен проблем, който СКК констатира, е нарастващият дял на отпадащите от училище, както и недостатъчното финансиране на образованието. Данните на Евростат показват, че в България процентът на младите, напускащи училище, нараства – от 20,3% през 2001 г. до 22,4% през 2003 г, като за ЕС 25 процентът на
отпадащите от училище е 15 %.

Декларацията на СКК ще бъде изпратена до всички заинтересовани институции и организации в България.
Обратно горе