НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ ПОКАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.


Председателят на ИСС доц. Дулевски подчерта, че много от проблемите, представени в доклада, са обсъждани от Икономическия и социален съвет. Той посочи, че ИСС многократно е поставял въпроса за задлъжнялостта на българина – междуфирмена, задлъжнялост на работодателите към работниците, банкова задлъжнялост и т.н. и подчерта, че това е един от проблемите, чието разрешаване не търпи отлагане.

Доц. Дулевски посочи, че в Доклада до президента е обърнато сериозно внимание на явлението емиграция и допълни, че като страна, която след 11 месеца ще се
присъедини към ЕС, България трябва сериозно да анализира възможностите на имиграцията. Икономическият и социален съвет вече прие становище за демографските въпроси в България, в което настоява, че е крайно време България да има миграционна политика и институция, която да следи миграционните
процеси в страната. Според председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, България има нужда от квалифицирана работна сила и този въпрос би могъл да се реши чрез въвеждането на “зелена карта”. Доц. Дулевски посочи, че както страните в ЕС имат определена политика да допускат на територията си само работници с определена квалификация, така и България би могла да се възползва от този модел, за да задоволи нуждите си на пазара на труда.

В заключение доц. Лалко Дулевски се присъедини към общата теза, че страната ни е застрашена от неусвояване на европейските структурни фондове и Кохезионния фонд и посочи, че един от факторите за това е слабата информираност на българските граждани за предизвикателствата пред страната ни по пътя на присъединяването към ЕС.

В отговор на предложенията, направени от председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски, доц. Николай Неновски, който е част от авторския колектив на доклада, посочи, че дискусията по настоящия доклад до президента би могла да продължи в Икономическия и социален съвет и че Съветът би могъл да бъде полезен при подготовката на следващия редовен доклад до президента.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава