НОВИНИ - АРХИВ

ПРОФ. ДУЛЕВСКИ: НПР:"БЪЛГАРИЯ 2020" ТРЯБВА ДА ДАДЕ ВИЗИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА И ДА ПРЕОБЪРНЕ НЕГАТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски участва в дискусия на тема „Визия, цели и приоритети: България 2020", която се проведе на 23 юни в Министерски съвет. Форумът бе организиран от българското правителство в рамките на процеса на подготовката на Националната програма за развитие:„България 2020”, в съответствие с Концепцията за програмирането на развитието на Република България и беше открит от министъра по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев.

Проф. Дулевски приветства старта на консултативния процес по подготовката на Националната програма за развитие: „България 2020” и отбеляза, че ИСС още през февруари в резолюцията си по проекта за Националната програма за реформи (НПР) (2011-2015 г.) изрази своята позиция за необходимостта първо да са изработи националната ни визия и приоритети до 2020 г., а след това да се определят целите ни, в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Съветът още през септември 2010 г. представи становището си на тема “Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия „Европа 2020” и изрази позиция по предложените от Европейската комисия цели на Стратегия „Европа 2020”. В същия контекст беше и приетата през април резолюция по „Демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

Проф. Дулевски отбеляза също, че активността и добрата практика на България в диалога между организираното гражданско общество и правителството по Стратегия „Европа 2020”, която той беше поканен да представи пред Координационната група "Европа 2020” на Европейския икономически и социален комитет предизвика голям интерес сред представителите на националните ИСС.

Според проф. Дулевски ефектът от консултативния процес е, че правителството прие основни препоръки на ИСС към проекта за НПР (2011-2015 г.) и включи в окончателния вариант на документа предложената от съвета интегрална цел, а именно „да постигнем брутен вътрешен продукт през 2020 г. по паритет на покупателна способност на жител от 60 % спрямо равнището в Европейския съюз”. Освен това, правителството заложи в плана за действие към НПР (2011-2015 г.) актуализиране на Националната стратегия за демографското развитие на Република България до 2020 г., също препоръчано от съвета.

„ИСС е институционалният консултативен орган при подготовката на Националната програма за развитие, съгласно Концепцията за програмирането на развитието на Република България и ще се включи активно в процеса до окончателното приемане на този изключително важен за страната ни документ”, каза проф. Дулевки.

 

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава