НОВИНИ - АРХИВ

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТ ПО ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

Демографските предизвикателства пред трудовите пазари ще се задълбочават и ЕС се нуждае от спешни реформи и мерки за стимулиране на заетостта. Това бе едно от посланията на участниците в международната конференция „Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020”, която се проведе на 17 октомври 2011 г. в София.

Над 100 български и чуждестранни гости, сред които представители от различни държавни институции и граждански структури, членове на Икономическия и социален съвет (ИСС) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), представители на Европейската комисия (ЕК), Световната банка, академичните среди и студенти взеха участие в нея и в ползотворната дискусия.

Конференцията беше организирана съвместно от ИСС на България, ЕИСК и Представителството на ЕК в България и предизвика широк медиен интерес и отзвук. Целта на организаторите бе да се насърчи една широка дискусия за идентифициране на предизвикателствата и проблемите пред пазарите на труда и да се предложат необходимите мерки и политики за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”.

Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски определи конференцията като знак, че за България, за институциите, проблемите на демографско развитие и пазара на труда са ключови и че България търси взаимен консенсус между всички заинтересовани страни за решаването им.

Министърът на труда и социалната политика на България Тотю Младенов откри форума с думите: „Демографските промени, наред с глобализацията и напредъка на информационните технологии, са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и Европейския съюз”. Той изрази очакванията си форумът да даде своя принос за позитивното преосмисляне на възможностите за промени и подобряване на политиката по заетостта, която да е адекватна на демографските тенденции и предизвикателства.

С приветствие към участниците се обърна и посланикът на Полша в България Н. Пр. Лешек Хенсел. Той акцентира на необходимостта от промени, за да се увеличи участието на пазара на труда, да се подкрепи сътрудничеството между поколенията и да се въведат нови, по-гъвкави форми на заетост.Определено чрез изпълнение на Стратегия „Европа 2020” ние ще стесним празнината между технологичните и цивилизационни процеси, които играят важна роля”, каза г-н Хенсел. Докладът на Полското председателство „Към европейски консенсус за растежа” гласи, че младите хора, както и лицата над 50-годишна възраст представляват най-високият потенциал за растеж и следователно дейностите на ЕС трябва да бъдат насочени към тях. „В дългосрочен план, способността пълноценно да се използват човешките ресурси в крайна сметка ще определи конкурентното предимство на Европа”, заяви още Н. Пр. Лешек Хенсел.

Към делегатите се обърна и Драгомир Стойнев - председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика. Той отбеляза в изказването си последователността на българския ИСС по дискутираните проблеми - едно от първите негови становища бе именно във връзка с демографското развитие на България, което бе инспирирано от дебата на европейско ниво и се появи почти едновременно със Зелената книга за демографските предизвикателства за нова солидарност между поколенията. „Готови рецепти не съществуват, но именно подобни форуми имат своята висока добавена стойност, главно поради обединените усилия на организираното гражданско общество в България и в Европейския съюз”, каза в заключение г-н Стойнев.

Според ръководителя на Представителството на ЕК в България Зинаида Златанова „кризата върна берзаботицата в Европа на нивата от 90-те години”. Затова ЕС не може да остане безучастен, защото в резултат на икономическите сътресения, редица слабости в структурата на европейските икономики и трудови пазари излязоха наяве, а именно: нисък потенциал за растеж и производителност, застаряване и обедняване на населението, ограничени възможности за фискални маневри. Анализите показват, че политиките съчетаващи сигурност и гъвкавост на пазара на труда, до голяма степен спомогнаха за преодоляване на кризата. „Именно това дава основание да се предприемат координирани действия на европейско равнище, внедряване на добри практики и засилена обща европейска политика, като се има предвид взаимообвързаността на европейските икономики от една страна и стремежа на Европа да засилва ролята си на световната сцена”, каза г-жа Златанова.

Лейла Курки - председател на Специализираната секция „Заетост, социални въпроси и гражданство” към ЕИСК приветства участниците във форума и изрази от името на Комитета благодарността си към всички организатори и участници за тази инициатива. Тя подчерта, че „това е един много добър пример за сътрудничество между Европейската комисия и национален ИСС и същевременно един отличен пример за нашите основни дейности, които ние наричаме "работа на местно равнище”, с цел да се създаде дискусия в различните държави - членки по важни за ЕС теми”. Г-жа Курки изказа удовлетворението си от възможността ЕИСК да представи последните две много важни свои становища, известни вече на българското гражданско общество.

В рамките на конференцията Пламен Димитров, член на ИСС и президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, представи основните изводи и препоръки от приетия през октомври анализ на ИСС на тема „Предизвикателства пред трудовите пазари в контекста на Стратегия "Европа 2020". Членовете на ЕИСК Волфганг Грайф и Владимира Дрбалова представиха пред участиците две много актуални становища на Комитета. Становището за "Бъдещето на пазара на труда в Европа – в търсене на ефективен отговор на демографските тенденции", поискано от полското председателство на ЕС и становището относно съобщението на ЕК по "Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост", една от седемте водещите инициативи на Стратегия „Европа 2020”. Г-н Димитров, г-н Грайф и г-жа Дрбалова се вкючиха изключително активно в последвалата дискусия.

Начало на дебата даде Кристос Полизигопулос - президент на ИСС на Гърция, като поздрави организаторите за навременния дебат по „проблеми, важни и за миналото и за бъдещето”. В Гърция има нужда от разглеждане на демографските проблеми по-скоро като финансов проблем, отколкото като социално-обществен, заяви г-н Полизигопулос и подчерта, че „тази ситуация е бреме за фискалната политика на всички държави със задължително осигуряване”.

В интересния и ползотворен дебат се включиха Иван Нейков и проф. Йордан Христосков, бивши министри на труда и социалната политика на България, Кристоф Патер, президент на Обсерваторията по пазар на труда на ЕИСК, управителят на Националния осигурителен институт д-р Бисер Петков, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева, д-р Елка Димитрова от Министерството на труда и социалната политика и други.

В своето изказване г-н Патер акцентира на заетостта на хората с ниско образование и квалификация и на необходимостта те да бъдат идентифицирани, защото част от тези хора не отговарят на изискванията на съвременния пазар на труда. Той обърна внимание, че в различни европейски документи в една кошница се слагат различни уязвими групи - млади хора, хора с увреждания, мигранти, както и нискоквалифицирани работници, въпреки факта, че неквалифицираните работници са във всички тези групи. Това, според г-н Патер е предизвикателството за европейските органи и ЕИСК трябва да повдигне този проблем - как в реално изражение да увеличим заетостта на нискоквалифицираните работници, които поради личните си качества не могат да повишат уменията си.

Всички участници оцениха форумът като навременен и важен както за България, така и за Европейския съюз. Делегатите предупредиха, че комбинацията на лошите демографски тенденции и растящата безработица може да доведат до това, което те наричат ​​"социални взривове".

В представеното в края на дискусията обобщение г-жа Курки отбеляза: „Европа се нуждае от по-добре функциониращи пазари на труда, по-квалифицирана работна сила, по-добро качество на работа и условия на труд, и по-силни политики за насърчаване създаването на работни места и търсенето на работна ръка”.

Според председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски основният извод от конференцията е, че Европа се изправя пред все по-големи проблеми и предизвикателства свързани с пазарите на труда и че никога последиците от икономическа и финансова криза не са били толкова тежки.

„Трябва да продължим тези дебати заедно за бъдещето на нашите деца, които трябва да живеят в Европа и да живеят по-добре от нас”, каза в заключение проф. Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава