НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ КОНСУЛТИРА СТРАТЕГИЯТА ПО ДОХОДИТЕ НА МТСП

Икономическият и социален съвет организира публична дискусия – консултация по проекта на средносрочна стратегия на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на доходите на населението 2007 - 2009 г на 20 юни 2006 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 9 на НДК.

Консултацията е по инициатива на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова. Проектът, който министър Масларова ще представи за обсъждане пред представителите на гражданското общество, има за цел да формира нова политика по доходите и по-конкретно политика за обективно и справедливо формиране на защитените доходи на гражданите. Стратегията предлага нов механизъм за осигуряване на минималните доходи, съобразен с границата на бедността, за да се гарантират жизнените условия на социално слабите групи.

Другият основен акцент в стратегията е да се формира нов механизъм за договарянe на работните заплати в реалния сектор. В документа се прави подробен анализ на принципите за формиране на общата система от доходи в страната и ясно се очертават проблемните области като определянето на минималната работна заплата, минималната пенсия и др. както и липса на обосновани конкретни методики и механизми за това.

Една от основните мерки, записани в стратегията, например е ”препоръчителният индекс за увеличение на заплатите на заетите в частния сектор на реалната икономика да включва: 100% от прогнозната инфлация по държавния бюджет и до 65 – 70% от прогнозния ръст на производителността на труда в съответните икономически сектори и браншове на икономиката.”

“За целта национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите сключват Национално споразумение по заплатите и другите източници, които формират техния окончателен размер” се казва още в стратегията на МТСП, като се посочва още, че “това Споразумение се сключва след приемането на държавния бюджет на страната и след уточняване на прогнозите за развитието на съответните икономически сектори или браншове.”

Според авторите на стратегията:

“При прилагането на посочените принципи, политика и механизми може да се очаква, че номиналните средногодишни темпове на растеж на доходите от работна заплата за периода 2007 – 2009 г. приблизително ще бъдат между 7,5 и 9 – 10%. При по-висок от 6 на сто ръст на БВП номиналното нарастване ще бъде по-високо.”

В документа се прави преглед на практики в областта на политиката на доходите в други европейски страни.

С тази стратегия правителството изпълнява ангажимента си от упраленската програма да подобри жизнения стандарт на хората чрез растеж на доходите им.

В дискусията ще участват членовете на ИСС и представители на МТСП и на МФ, поканени са и председатели на комисии в Народното събрание и съветници на президента.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава