НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

когато големи групи хора попаднат в неблагоприятни икономически и социални условия, те прибягват до използване на солидарни структури, обединяват се и създават организации на социалната икономика”

В годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите, и в контекста на наскоро приетата Национална концепция за социална икономика, Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 29 октомври 2012 год. становище на тема: „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България”.

ИСС приема социалната икономика като ключов елемент на Европейския социален модел, тъй като субектите на социалната икономика са активни във всички икономически сектори и имат директен принос за социалното и икономическо сближаване на обществото. По последни данни, в социалната икономика в ЕС са заети около 14 млн. души, което представлява около  6,5 % от работната сила на Общността.

В своето становище Съветът отбелява, че в България социалната икономика има традиции, свързани най-вече с развитието на кооперациите, като нейн субект. Създадени преди близо 120 г. днес българските кооперации наброяват близо 2 000 с над 500 хил. членове.

Към субектите на социалната икономика, ИСС счита, че трябва да бъдат причислени още дружествата за взаимопомощ, асоциациите, специализираните предприятия за трудова интеграция и т.н., които работят предимно за постигане на социални или обществени цели и в по-голямата си част имат характер на социална иновация. Тези субекти доказват значителни възможности при компенсиране на възникналите в условията на криза икономически и социални проблеми, които не могат да бъдат решени от държавата или пазара.

По този начин отделните компоненти на социалната икономика, според ИСС, може да бъдат разглеждани и като иновативна стратегия за социално-икономическо развитие, намираща израз в създаването на един нов и устойчив сегмент на икономиката. Този сегмент е паралелен на съществуващите икономически структури, има потенциал да компенсира техни негативни ефекти и да внесе промяна в социално-икономическото развитие на дадена страна, без да засяга съществуващите икономически субекти и начина на тяхното функциониране.

Като приветства усилията на българското правителство и специално на  МТСП за създаване на необходимите предпоставки за развитие на социалната икономика в България чрез приемане на Национална концепция за социална икономика, ИСС подкрепя заявената в нея позиция за избягване на свръхрегламентирането и контрола върху предприятията и организациите на социалната икономика. Според Съвета реализирането на такъв подход ще осигури необходимата им независимост и автономност по отношение на държавно или друго институционално влияние, което е един от основните принципи и ценности в разбирането за социална икономика.

Същевременно ИСС обръща внимание на необходимостта от по-ясно регламентиране на спецификата на субектите на социалната икономика и приложимите за тях стимулиращи мерки и условия, като се вземат предвид добрите практики в социалната икономика от страните членки на ЕС.

Съветът предлага да се създаде надеждна статистическа база данни за предприятията на социалната икономика, която ще е предпоставка за последващи ефективни анализи и мониторинг на развитието на социалната икономика в България. ИСС отбелязва също, че в страната е налице дефицит от подготвени специалисти в областта на социалната икономика, което налага повишаване на атрактивността на това обучение и актуализиране на списъка с професиите като се допълни професията „социален предприемач”.

Като оценява необходимостта от цялостна координация на политиката за развитието на социалната икономика в страната, ИСС предлага създаването на координиращ орган към министъра на труда и социалната политика, отговорен за цялостната политика в областта на социалната икономика в страната.

Съветът подчертава, че структурните фондове на Европейския съюз трябва да бъдат използвани за подпомагане на субектите на социалната икономика и в този смисъл Съветът приветства предложението на Европейската комисия да включи в Европейския социален фонд след 2014 година „инвестиционен приоритет” за тях.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава