НОВИНИ - АРХИВ

ИСС РАЗРАБОТИ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА И ПРИЕ ДВЕ СТАНОВИЩА, КАСАЕЩИ КООПЕРАЦИИТЕ И СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

В рамките на една година, българският ИСС разработи по собствена инициатива и прие две становища, касаещи кооперациите и социалната икономика, в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Първото, на тема „Ролята на българските кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020” беше прието през декември 2011 г., а второто за „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България” – през ноември 2012 г. Предстои приемането и на становище  на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.

В становището си „Ролята на българските кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020” ИСС отбеляза, че българските кооперации имат значима роля в развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия „Европа 2020", защото по своя произход и цели те са организации, които интегрират и балансират икономическите и социални изисквания на обществото с очакванията на своите членове и насърчават тяхната социална отговорност.

Съветът изтъква необходимостта от по-широко популяризиране на кооперациите като субекти на социалната икономика и на кооперативните ценности и принципи за взаимопомощ, отговорност, демократичност, равенство, справедливост, солидарност, честност, откритост, социална отговорност, грижа за другите, които не само покриват основните принципи на социалната икономика, но излизат далеч извън техните рамки.

Кооперациите са източник на постоянна заетост и устойчиво развитие. Те разширяват възможностите за генериране на икономически ръст и увеличаване на БВП, създават благоприятна среда за иновации и за социално значими предприемачески решения. В становището си ИСС изтъква факта, че днес над една трета от населението на България свързва задоволяването на своите ежедневни социално-икономически интереси с кооперациите. Със създадените от кооперативната система над 50 000 работни места на практика тя е един от големите работодатели в страната, в т. ч. и на хора с увреждания.

В тази връзка ИСС подкрепя засилването на сътрудничеството между кооперациите, синдикатите и работодателите за защита интересите на работещите в кооперативните организации и настоява при изработване на политиките за социално подпомагане и защита на работещите да се отчита съществуващата принципна разлика между кооперациите и търговските дружества, изискваща различен тип защита на членовете, явяващи се в двойствената си роля на заети и собственици.

Съветът препоръчва да продължат усилията в посока кооперациите да се обособят нормативно и статистически като отделен институционален сектор.

В свеото становище „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България” ИСС подчертава, че социалната икономика е ключов елемент на Европейския социален модел, а кооперациите като субекти на социалната икономика са доказали своя принос за социалното и икономическо развитие, особено по време на криза. Показателни са данните, че в социалната икономика на ЕС са заети около 14 млн. души, което представлява около  6,5 % от работната сила на ЕС. В България социалната икономика има своите традиции, свързани най-вече с развитието на кооперациите, които имат близо 120 г. история и днес имат няколко стотин хилиляди членове.

Предстои тази седмица Пленарната сесия на ИСС да приеме и становище на тема Трудовата заетост на хората с увреждания”. С него Съветът цели да се заостри вниманието на държавните и обществените органи и организации по проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации, които също са част от кооперативното движение и социалната икономика.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава