НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „АКТИВНИЯТ ТРУДОВ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Във връзка с изострянето на проблема със застаряването на населението в България и в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012, Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 16 ноември 2012 г. становище на тема: Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”.

По данни от преброяването на населението в България през 2011 г., коефициентът на демографско заместване, изразяващ съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64г.), се променя значително. През 2001г. 100 лица, напускащи пазара на труда са били „замествани” от 124 младежи влизащи в трудоспособна възраст, докато през 2011 г. на входа на трудовия пазар вече са само 70 млади хора, което е сигнал за наличието на дълбока стагнация по отношение на подмладяването и възпроизводството на трудоспособното население.

ИСС счита, че застаряването на населението не трябва да се разглежда единствено и само от гледна точка на демографската зависимост, представена чрез съотношението между възрастните хора и лицата в трудоспособна възраст. Днес, ключовият фактор за стабилизирането на осигурителните системи е икономическата зависимост, отразяваща съотношението между броя на хората, получаващи осигурителни плащания, и тези, които правят осигурителни вноски в социалните фондове. В тази връзка подобряването на това съотношение изисква по-чувствително увеличаване на заетостта на всички възрастови групи на пазара на труда, включително и на възрастните хора. В своето становище Съветът предлага конкретни мерки, чрез които България ефективно да използва наличния трудов потенциал и да даде повече шансове на възрастните хора за достъп до пазара на труда.

От особено значение е да се работи за интегриране на позитивни мотивационни методи, които ще доведат до удължаване на трудовия живот, по начин, далеч по-благоприятен от прилагането на мерки като повишаване на пенсионната възраст. Гарантирането на условия за достъп до здравни услуги и удължаване продължителността на живота на възрастните хора в добро здраве също ще допринесе за активния трудов живот.

Необходимо е да се преодолеят предразсъдъците, бариерите и негативните стереотипи, свързани с пълноценното участие и приноса на възрастните хора в развитието на обществото. Дори след пенсионирането си възрастният човек може да остане активен и полезен на семейството, на уязвимите групи, обществото и на себе си.

Чрез грижи за здравето и участие в различни публични дейности, включително гледане на деца, на болни, доброволчество, културни изяви и др., активността може да  гарантира достоен и пълноценен начин на живот на възрастните хора.

Според Съвета, важна стъпка е и осигуряването на равен и свободен достъп до академичното обучение не само за младите хора, но също и за нетрадиционните студенти като по-възрастни и/или работещи хора, чрез предлагането на гъвкави учебни програми.

Устойчивостта на провежданите политики по създаване на среда, осигуряваща по-добра перспектива за по-възрастните лица в застаряващото ни общество, изисква постепенен преход от политики на стандартни, субсидирани решения  на проблемите към политики за развитие на пакет от икономически и юридически стимули, насърчаващи както предприемачите, така и заетите лица.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава