НОВИНИ - АРХИВ

ДЕВЕТ ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ИСС ЗА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Днес, 27 юни 2006 г., на пленарна сесия членовете на Икономическия и социален съвет приеха проект на становище на тема “Проблеми на индустрията в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз”. Становището бе представено на пресконференция днес от председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски и от Васил Велев – член на ИСС от групата на работодателите и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който е и докладчик по темата на становището.

В становището се правят 9 основни препоръки за действие от страна на институциите у нас, които ако бъдат пренебрегнати, биха довели до негативни последици и въздействие. Като отчита предимствата за българската индустрия от присъединяването на страната ни към ЕС от 1 януари 2007 г., ИСС обръща сериозно внимание на възможните отрицателни въздействия и последици. “Особено внимание в краткосрочен и средносрочен план следва да се обърне на:

1. Насърчаване на общата конкурентоспособност на българската индустрия на основа на: единна позиция за стратегическите приоритети в развитието на българската индустрия, съгласувана в активен диалог между политическите сили, държавните институции и между тях и социалните партньори; координирани действия на държавата и бизнеса по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научно-изследователската и развойната дейност; разработване и прилагане на конкурентен данъчно – осигурителен режим за намаляване на фискалния натиск върху индустрията и труда.

2. Стриктно и неотклонно придържане и реализация на приоритетите на оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013”, осигуряване на широк обществен мониторинг и периодична оценка на изпълнението й с активното участие на социалните партньори.

3. Разработване на единен подход за цялостно решаване на проблема с регулативните режими в страната, включително на общинско ниво, като не се допуска изпълнението на изискванията на ЕС да увеличава административните трудности пред българските фирми.

4. Организиране и провеждане на масова информационна кампания сред бизнеса за договорените условия и изисквания по присъединяването на страната към ЕС по преговорни глави, издаване на специализирани и практически ориентирани сборници от конкретни изисквания, текстове на нормативни документи, инструкции, конкретни съвети и т.н. по сектори, браншове и продукти.

5. Разработване на конкретни планове, програми и графици за поетапна реализация на поетите в преговорния процес задължения по глава 22 “Околна среда”, както и базиране на решаването на съществуващите множество проблеми на ново начало в иновационната стратегия на Република България. На основата на съвременни иновации следва да се реши и проблемът с високата енергоемкост и ниската енергийна ефективност на българската икономика.

6. Предприемане на спешни мерки за неутрализиране на неизбежните отрицателни въздействия върху българския автомобилен транспорт и транспортната инфраструктура на страната.

7. Осигуряване на необходимите предпоставки за осъществяване на строг контрол и спазване на европейските норми и изисквания за качество и безопасност по отношение на вносните потребителски и хранителни стоки, включително текстил, както и за недопускане на нелоялна конкуренция в търговията на едро и дребно с потребителски стоки. Строго спазване на нормите, правилата и изискванията на ЗОП.

8. Създаване на система за обвързване нарастването на работната заплата с постиганите икономическите резултати, както и за подобряване на социалната защита на ниско доходните слоеве на обществото, на основа на активен социален диалог на национално, браншово и фирмено равнище.

9. Обвързване на реализацията на националната стратегия за развитие на образованието и на системата за поддържане и повишаване на квалификацията със съответни мерки в оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ИСС настоява още да се обединят и пряко да се обвържат икономическите, социалните и политическите цели за изграждане на икономика на знанието, за устойчив икономически растеж, по-висок от средния за Европа, и за пълноценно възприемане на европейския социален модел.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава