НОВИНИ - АРХИВ

ИСС СЕ ВКЛЮЧИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА РАННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие на 26 април 2013 г. резолюция по проекта за национална „Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)” (Стратегията). ИСС оценява разработения проект на Стратегия като важна стъпка за решаването на този проблем и заявява своето убеждение, че за неговото преодоляване се изискват навременни и бързи мерки днес, без отлагане и забавяне, тъй като става дума за настоящия и бъдещия просперитет на страната ни.

Преждевременното напускане на образователната система е значим проблем за България, който води до сериозни икономически, социални и обществени последици, като същевременно очертава предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и пред социалните системи на страната.

Многократно ИСС е подчертавал, че постигането на свързаните с образованието цели на Стратегия “Европа 2020” има изключително значение, тъй като образованието е един от основните фактори за развитието на обществото и човешкия капитал. През 2012 год. в свое становище по политиката за ограничаване на ранното напускане на образователната система в България, ИСС представи анализ на проблема и предложи мерки за решаването му, като препоръча да се разработи национална стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до нива под 10 процента.

В хода на подготовката на настоящата резолюция ИСС проведе консултации с преподаватели и ръководители в сферата на образованието и включи в документа някои от предложените по-конкретни мерки, които биха подобрили превенцията и навременната интервенция в случаи на преждевременно отпадане на децата от училище.

В резолюцията ИСС изразява удовлетворение от своевременното изработване на Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система и от предвидения координационен механизъм за нейното прилагане, ангажиращ не само образователната система и институциите в нея, а и всички държавни и общински органи и организации, отговорни за осигуряване на по-добра материална, финансова и социална защита на децата.

Положителен е фактът, че Стратегията е съобразена с редица европейски документи и национални програми за развитие на образованието, като същевременно кореспондира с целите на „Националната програма за развитие: България 2020” в областта на образованието, заетостта и борбата с бедността.

Съветът изразява подкрепата си за визията на Стратегията и приетите водещи принципи за нейното изпълнение. Оценявайки като точно дефинирани стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, ИСС призовава да бъдат определени  краткосрочни и дългосрочни цели и да бъде своевременно изготвен план за изпълнение на предвидените конкретни мерки и действия в нея.

ИСС подчертава, че е необходимо да се изследва по-дълбоко структурата на отпадналите от образователната система, защото, ако в ЕС има известна тенденция децата да отпадат от училище след придобиване на основно образование, то у нас безпокойство буди нарастващия дял на децата, които никога не са посещавали училище или са отпаднали преди завършване на това образователно равнище. Същевременно, трябва да се отчита и спецификата на социалните, икономически и демографски проблеми, характеризиращи образованието в отделните региони на страната.

ИСС приветства иновативната насока на заложените в Стратегията политики за създаване на позитивна, благоприятстваща модерното личностно развитие образователна среда и оценява като ефективни и работещи включените педагогически практики, утвърдени през годините в българското училище. Заложените политики и мерки за превенция, интервенция и компенсация ще допринесат за постигне на стратегическата и оперативните цели на Стратегията. Приложени комплексно, те могат да изградят на ранен етап стабилна основа за развитие на потенциала за учене на децата и биха били база за по-добра интеграция в училище.

ИСС е удовлетворен от въвеждането на информационната система на образованието - „АДМИН” и счита, че чрез допълнителното разширяване на обхвата на системата и след последователната регистрация на всички училища и детски градини, тя би могла да бъде използвана за превенция и мониторинг на ранното отпадане и преждевременното напускане на училище. Съветът предлага във всяко учебно заведение да се определи и квалифицира специално лице, което да отговаря за навременното и коректно администриране на данните, постъпващи в система „АДМИН”.

Според ИСС трябва да се отдели повече внимание на съществуващите слаби страни и възможни препятствия при изпълнение на Стратегията. В тази връзка препоръчва финансирането й да бъде планирано до 2020 г., като бъдат определени и разписани конкретните финансовите ресурси от държавния бюджет и от европейските фондове и за следващия програмен период 2014-2020 г. Само така ще може да се гарантира ефективното изпълнение на заложените в Стратегията политики и мерки.

ИСС отбелязва с безпокойство, че забавянето на приемането на вече изготвени през миналата година проекти на Закон за детето, Закон за предучилищното и училищното образование и Закон за професионалното образование и обучение може да се окаже съществено предизвикателство пред цялостното прилагане на Стратегията и очаквания план за нейното изпълнение.

Още повече, че законите и подзаконовите нормативни документи, които регулират предучилищното и училищно образование, ще трябва да претърпят преработка, за да са в синхрон с разработените и наскоро приети национални и европейски стратегически документи в сектора на образованието. В резолюцията ИСС настоява приемането на Закона за детето, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение да бъде сред основните приоритети на новото 42-ро Народно събрание.

За ИСС, политиките по ограничаване на ранното отпадане и преждевременното напускане на образователната система трябва да бъдат обвързване с политиките и мерките по заетостта. Защото, ако не бъдат овладяни навреме, негативните тенденции на ранно отпадане и преждевременно напускане на образователната система могат да доведат до значителни негативни последици за трудовия пазара в бъдещ период.

В тази връзка ИСС предлага изпълнението на целта за преждевременното напускане на училище да се наблюдава в паралел със състоянието на трудовия пазар за лицата с основно и по-ниско образование и отражението върху публичните финанси и социалните системи на страната. Освен това Съветът предлага в рамките на Европейския семестър през 2013 година да се извърши предварителна оценка на изпълнението на основните цели на Стратегия “Европа 2020” и да се обсъди възможността за допълване на някои от тях с подцели и допълнителни индикатори за наблюдение.

ИСС препоръчва да бъдат включени с цел по-голяма прозрачност и обективност социалните партньори на национално и местно ниво в процеса на планиране, наблюдение, изпълнение и оценка на изпълнението на Стратегията.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава