НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ПРИОРИТЕТИТЕ И ПОЛИТИКИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

На 08 юли 2013 г. в Икономически и социален съвет се проведе публична консултация по проекта на становище “Приоритети и политики  за усвояване на средствата от ЕС в България  за периода 2014 – 2020 г.”, с докладчици д-р Милена Ангелова – член на ИСС, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров – член на ИСС, президент на Конфедерация на независимите синдикати в България.

Консултацията се състоя в рамките на съвместното заседание на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване и Комисията по икономическа политика на ИСС, с участието на членовете на Председателския съвет на ИСС, председателите на  останалите постоянни комисии на съвета и 18 представители на всички министерства и ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми за следващия програмен период.

В консултацията участва Вицепремиерът г-жа Зинаида Златанова, чийто ресор е управлението на средствата от европейските фондове като запозна присъстващите с етапа на подготовката на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и усилията на правителството за успешно договаряне на средствата от настоящия програмен период. Тя приветства експертния формат на консултацията и благодари на ИСС за отправените в становището конкретни предложения.

Докладчиците по становището представиха основните акценти от документа и конкретните предложения относно Споразумението за партньорство и новите оперативни програми. Те подчертаха, че е от изключително значение целите и приоритетите на Националното споразумение за партньорство да бъдат определени в тясно сътрудничество и при отчитане на позициите на социалните партньори и структурите на организираното гражданско общество. Изразена бе препоръката в Споразумението за партньорство да се заложат измерими и изпълними финансови показатели и показатели за резултати, кореспондиращи с необходимите реформи, например в здравеопазването, в образованието и др. визирани и в специфичните препоръки на ЕК към НПР на България.

Поставен бе въпросът за по-ефективен текущ мониторинг на изпълнението на оперативните програми, за да има възможност навреме да се предприемат необходимите корективни действия.

Обект на дискусия бяха проектите на всички оперативни програми, степента на тяхната разработка и ефективността на консултативния процес. Особено внимание бе отделено на новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОПИновации и конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”, които най-вече касаят растежа, развитието на бизнеса и подобряването на икономическото и социално положение и гражданите.

Представителите на всички министерства и ведомства имаха възможност да представят своите позиции и конструктивни бележки по предложения проект на становище. В един конструктивен и експертен диалог всеки аргументира своите забележки и предложения. Участниците заявиха своето удовлетворение от ползотворната консултация и от установената комуникация между тях.

В заключение г-жа Златанова заяви, че препоръките на ИСС ще бъдат взети под внимание, а през втората половина на месец юли в рамките на широко обществено обсъждане ще бъде представен проекта на Националното споразумение за партньорство (2014 – 2020 г.).

ИСС ще обсъди и приеме проекта на становището “Приоритети и политики  за усвояване на средствата от ЕС в България  за периода 2014 – 2020 г.” на своята пленарна сесия през юли тази година, след което приетият документ ще бъде представен пред обществеността.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава