НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДСТАВИ СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ И ПОЛИТИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

На пресконференция на 19 юли 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) представи становището - "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 - 2020 г.", разработено и прието по собствена инициатива. В нея взеха участие проф. Лалко Дулевски, Председател на ИСС, докладчиците по становището - д-р Милена Ангелова, член на ИСС и Главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров, член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, както и експертите, работили с тях.

Проф. Дулевски отбеляза, че с това становище организираното гражданско общество дава своя принос към изработването на изключително значимите за страната ни документи - Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. и програмите към него. През 2008 г. Съветът прие акт, относно проблемите на усвояването на средствата от ЕС през настоящия програмен период 2007 – 2013 г.и това становище е едно продължение на тази тема, каза той.

При представяне на становището г-жа Ангелова подчерта значението на широките обществени консултации с всички заинтересовани страни при подготовката на следващия програмен период. Тя се спря на някои конкретни политически предложения, залегнали в становището като акцентира на по-важните от тях, а именно - да бъдат заложени минимални квоти за частно-правните бенефициенти от бизнеса и неправителствения сектор, които да бъдат предвидени във всяка програма и да не могат да се нарушават, без съгласието на социалните партньори; представителите на социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат блокиращо малцинство при взимането на важни решения на ниво Комитети за наблюдение и Работни групи, за да се гарантира, че консенсусните виждания на тези групи няма да бъдат неглижирани.

В документа се настоява максимално да бъдат опростени и стандартизирани процедурите по изготвяне, подаване, оценяване и отчитане на проектите и тяхното изпълнение. По възможност всички тези процеси трябва да се извършват по електронен път, при ясни правила и единни електронни форми. "В момента - каза г-жа Ангелова се изискват изключително много документи, за които държавата вече има информация. Настояваме да се намери по-добър начин на администриране също и на регистъра за държавните помощи".

"Имаме много предложения по всяка от оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони". Спирайки се подробно на оперативните програми, тя отбеляза разочарованието на бизнеса, че не се създава възможност той да бъде бенефициент по ОП "Околна среда". За новия период срещаме отпор от страна на държавата да включи бизнеса като частен бенефициент, отбеляза г-жа Ангелова.

В своето изказване г-н Пламен Димитров подчерта, че е необходимо да се набележат икономическите сектори, които могат да допринесат с по-висока добавена стойност за развитието на икономиката и през нея да бъдат постигани набелязаните цели. Ключови въпроси според него са - как България определя целите си, по какъв начин ги обосновава и с какви средства смята да ги реализира. На тези въпроси отговаря становището на ИСС, каза г-н Димитров. Основното притеснение, изразено от Съвета е дали са положени правилно целите. „България вече втора година прилага т.нар. механизъм на европейско икономическо управление през Европейски семестър. Европа дава конкретни препоръки на България, какво трябва да бъде направено - например по проблема с ранното пенсиониране, с начина, по който се случват реформите в образованието и т.н. В момента има седем такива препоръки - една от тях е да се приеме Закон за училищното образование. Ако тези препоръки не се изпълняват през Европейския семестър Европейската комисия започва да налага санкции", обясни г-н Димитров. Съветът счита, че трябва да има интегрираност в усилията на целеполагането и на обосноваването на различните политики за инвестиране на средствата от ЕС и постигането на резултати. Не е ясно как ще се развива икономиката в оптимистичен, песимистичен и реалистичен сценарий. Това е една сериозна слабост на Споразумението за партньорство в този му вид и това трябва да бъде преодоляно, отбеляза също г-н Димитров.

„Никой не е отчел например повишеното търсене на храни и вода в глобален мащаб и промените в климата, което през следващите години ще влияе на нашия растеж. Не виждаме законодателната рамка. Закона за обществените поръчки - механизмите, по които подизпълнителите на отделните обществени поръчки всъщност си взаимодействат, както и редица подзаконови документи се нуждаят от една сериозна промяна ", каза още Пламен Димитров.

Докладчиците представиха и конкретните предложения на ИСС по проектите на всички Оперативни програми и на Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период, които представителите на социалните партньори ще защитават в Работните групи към всеки Управляващ орган.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава