НОВИНИ - АРХИВ

ПОДОБРЯВАНЕТО НА БИЗНЕС СРЕДАТА Е ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ

За развитието на модерна и конкурентна икономика в България е необходимо подобряване на бизнессредата и по-добро регулиране чрез намаляване на адмистративните тежести за бизнеса. Воден от това убеждение, Икономическият и социален съвет (ИСС) по собствена инициатива прие на 18 юли 2013 г. резолюция на тема “Подобряване на бизнес средата в България чрез по-добро регулиране”.

ИСС споделя позицията на Европейската комисия (ЕК), че за подобряване на инвестиционния климат в България е от особено значение от една страна да се гарантира независимостта и ефективността на съдебната система, и от друга - да се намали административната тежест за бизнеса и гражданите. Това са част от специфичните препоръки на ЕК към България в рамките на Европейския семестър 2013 г.

В настоящата резолюция ИСС с тревога констатира, че националната цел за намаляване на административната тежест с 20 % до края на 2012 г. не бе постигната. Не беше извършен цялостен преглед на основанията и размера на държавните и местни такси, така че те да бъдат изцяло и основно разходоориетирани. ИСС подчертава, че в много случаи това са водещи мотиви за наличие на неформална икономика.

ИСС оценява положително усилията и предприетите мерки от правителството за подобряване на публичните услуги и очаква по-съществени резултати от прилагането на приетия през м. юни 2012 г. втори План за действие за намаляване на административната тежест (за периода 2012-2014 г.) и допълнителни мерки предвидени в НПР 2013 г. ИСС призовава да се предприемат конкретни стъпки за ограничаване на административното регулиране до минималните ангажименти, произтичащи от членството ни в ЕС.

Някои от конкретните предложения на ИСС от настоящата резолюция са:

  • В максимално кратък срок да бъде извършен прегледът на всички регулаторни режими от нарочна работна група под ръководството на заместник-министър председателя, който е и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с участието на представители на всички централни административни органи, въвели или администриращи режим, както и представители на социалните партньори.
  • Всички регулаторни режими да бъдат вписани в общ публичен регистър, достъпен за всички. Вписването на режим в публичния регистър да се извършва след приключване на дейността на работната група, с нейно решение.
  • Броят и обхватът на регулаторните режими да бъде ограничен само до такива, които произтичат от членството на страната ни в ЕС, като се извърши преглед с цел облекчаването им по отношение на такси, срокове, мълчаливо съгласие и пр.
  • Изготвяне на предварителна оценка на въздействието при подготовката на всички нормативни актове, а законопроекти, за които не е изготвена такава, да не бъдат допускани до разглеждане от НС.
  • Да се изготвя предварителна оценка на финансовото отражение на всеки предлаган нормативен акт върху бизнеса и гражданите, както и каква ще е допълнителната административна тежест върху тях.
  • Принципът на мълчаливото съгласие да се въведе в нормативната уредба като правило за всички случаи, в които изрично не е записано друго. Нормативните актове, уреждащи възможното прилагане на мълчаливо съгласие вече преобладават спрямо тези, даващи възможност за мълчалив отказ, което категорично е позитивно за нас.
  • В рамките на планирания бюджет и щат да функционира специализирана администрация към Министерския съвет, чиято основна задача да е идентифициране и предлагане на решения за облекчаване на административната тежест и бюрокрацията.

 ИСС настоява за задължително предварително обсъждане от НСТС на проекти, уреждащи въпроси от неговата компетентност. Това ще гарантира активността и ангажираността на социалните партньори в процеса на установяване на нормативна среда, приемлива за обществото и същевременно осигуряваща необходимата подкрепа за реформи в тази чувствителна сфера.

Същевременно, ИСС счита, че е необходимо законопроекти и стратегически проблеми, отнасящи се до икономическото и социалното развитие на страната предварително да се обсъждат от Икономическия и социален съвет.

ИСС декларира готовността си да участва активно в приемането и прилагането в практиката на предложенията в настоящата резолюция.

В заключение ИСС отново изразява своята позиция, че в условията на продължаваща икономическа криза още по-необходимо е да се използват всички ресурси, с които страната разполага, за да се постигне националната цел – намаляване на административната тежест. Това ще създаде очакваните от гражданското общество условия за развитие на икономиката на страната ни, чрез повече инвестиции, повече спестено време и публични средства, повече разполагаем доход и по-добри условия за правене на бизнес.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава