НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА АДЕКВАТНА ПОЛИТИКА СПРЯМО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, на свое заседание на 26 септември 2013 г. прие резолюция, с която изрази единната си позиция относно подготовка на страната ни за бъдещо присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и за провеждане на адекватна политика спрямо чуждестранните инвестиции и мултинационалните компании (МНК).

Съветът оценява положителната роля, която оказват мултинационалните компании в България за осъществяването на трансфер на нови технологии и ноу-хау, за организационни иновации, както и за инвестиции в „зелена  икономика”

През изминалите години ИСС е изразил своята позиция по редица въпроси и документи както на Европейския съюз, така и на ОИСР. ИСС е приел редица становища, анализи и резолюции, свързани с темата - Анализ на прилагането на корпоративната социална отговорност, Анализ на социалния одит, Становище за намаляване на административната тежест, Резолюция за подобряване на бизнес-средата чрез по-добро регулиране и други. Настоящата резолюция е продължение на политиката на ИСС в тази област.

Същевременно тя е израз на позицията на ИСС, че подобряването на политиката спрямо мултинационалните компании и тяхното взаимодействие с гражданското общество в България, ще спомогне за по-пълната интеграция на българската икономика в европейската и глобалната икономики.

В документа ИСС подчертава, че политиките в тези области трябва да се реализират с търсене на баланс на интересите на всички заинтересовани страни и групи участници в този процес – представители на самите мултинационални компании, на местния бизнес, на работодателските и бизнес организации, на синдикатите като представители на наемния труд и на организациите, представляващи интересите на различни други групи от обществото.

По-конкретно ИСС призовава българската държава, в сътрудничество със социалните партньори и други неправителствени организации, да предприеме стъпки за присъединяване към Декларацията за международни инвестиции и мултинационални компании и Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании.  Доводът е, че тези документи са приети  освен от всички страни–членки на ОИСР /сред които почти всички страни-членки на ЕС/ и от редица страни, които все още не са приети, някои даже не са подавали и молби за членство в ОИСР.

ИСС счита, че ратифицирането на Декларацията и Ръководните принципи ще бъде от полза както за подобряване на българското законодателство, така и за практическото приложение на залегналите в тях принципи.

ИСС предлага това да се реализира чрез създаването на Национален контактен център, който да популяризира Ръководните принципи, правилата и процедурите за прилагането им и да предлага нужната информация на всички заинтересовани страни - компании, работодатели, работници, синдикати, организации, изразяващи разни интереси.  Същевременно центърът може да приема и сигнали за нарушения на Ръководните принципи и на правилата и процедурите по прилагането им, да предлага съдействие и посредничество за решаване на конфликти и да осъществява координация с другите национални контактни центрове и с Комитета по инвестиции на ОИСР.

С приетата резолюция Икономическият и социален съвет изразява готовност да подпомогне със своите разработки и с цялата си дейност както присъединяването на  България към Декларацията и Ръководните принципи, така и процеса на ратифицирането на други документи от България  и общата подготовка за членство в ОИСР.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава