НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ ВНИМАТЕЛНО МОМЕНТА НА ВЛИЗАНЕТО СИ В ЕВРОЗОНАТА И ДА ИНФОРМИРА ШИРОКО ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРОМЯНАТА

Изучаването и прилагането на опита на отделни страни налага необходимостта правителството на България да разработи и отстоява собствена стратегия и политики в отделните области за подготовката и присъединяването ни към Еврозоната, се казва в доклада на българската делегация за заседанието на Смeсения консултативен комитет “Европейски съюз – България” /СКК/. Заседанието на СКК се провежда днес, 18 юли 2006 г. /вторник/ в Брюксел и темата е “Подготовката на България за присъединяване към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения”.

Това ще бъде последното заседание на СКК, тъй като се очертава общото мнение, че България ще стане член на ЕС от 1 януари 2007 г. Жан-Мари Габо – зам.-ръководител на Главна дирекция “Разширяване”, екип за България – е изказал мнение, че България ще бъде приета два пъти в ЕС – веднъж по брюкселско и веднъж по българско време. Ан Дейвисън – председател на Секцията на Европейския икономически и социален комитет за “Външни връзки” е заявила, че присъединяването на България към ЕС е стъпка към по- нататъшното разширяване на Съюза и към започване на разговори с Турция.

По време на заседанието на СКК двете делегации ще представят своята гледна точка по темата. В българския доклад се прави анализ на ситуацията и се отчитат всички положителни страни на съществуващия в момента валутен борд за по-леко преминаване към Еврозоната. Подчертават се също макроикономическите и микроикономическите измерения на приемането на еврото като основна платежна единица за страната.

Най-общият извод на доклада на българската делегация е, че ако България прилага правилна стратегия и политика, ако подготви и информира правилно и навреме гражданите за промяната, включването ни в Еврозоната ще донесе съществени ползи за икономиката и обществото.

Анализът показва също, че има няколко критични социални ефекта, които могат да се очакват особено в началото на присъединяването ни към Еврозоната:

• Предимно дребните търговци ще бъдат склонни да закръглят цените нагоре.

• По-вероятно е закръглението на някои цени нагоре да засегне малките населени места.

• Сферата на услугите и особено комуналните услуги с монопол на пазара са критична зона.

• Цените на стоките и труда ще догонват средните европейски цени в по-дългосрочен план.

В българския доклад се казва, че България трябва да влезе в Еврозоната, след като вземе най-важното стратегическо решение за времевия хоризонт. В процеса на формиране на това решение трябва да се имат предвид икономическите интереси на домакинствата и фирмите и макроикономическата политика на страната.

На 18 юли т.г. в Брюксел българската и европейската делегация, водени от съпредседателите д- р Желязко Христов и Анри Малос, ще дискутират докладите и ще излязат с обща декларация.

***

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България е учреден през юли 1998 г. с цел да подкрепи Съвета по асоцииране в насърчаването на диалога и сътрудничеството между групите икономически и социални интереси в Европейската общност и в България.

Смесеният консултативен комитет се състои от дванадесет члена, по шест от всяка от страните по споразумението. Комитетът се стреми да подготви основата за разширяването на Европейския съюз чрез насърчаване диалога между икономическите и социалните групи на двете страни. Европейският икономически и социален комитет и националният Икономически и социален съвет на България определят съпредседатели. В момента съпредседател от българска страна е д-р Желязко Христов, а от европейска – г-н Анри Малос. Двамата съпредседатели ръководят Комитета съвместно. Съпредседателите са отговорни за подготовката, координацията и организацията на дейността на Комитета. Освен това те следят за провеждането на необходимата дейност между заседанията на Комитета.

Комитетът заседава поне веднъж годишно, редувайки заседанията си в Европейския икономически и социален комитет (Брюксел) и в България.

Докладите и резолюциите се изпращат на Съвета по асицииране. С влизането на България в Европейския съюз Смесеният консултативен комитет преустановява работа.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава