НОВИНИ - АРХИВ

ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в третия Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 20 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието се организира съвместно от Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската комисия (ЕК), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР) и Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

На 20 март министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски официално откриха форума. В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”

И тази година програмата на събитието включваше конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”; кръгла маса, посветена на „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е уникален в рамките на Европа. Това ежегодно събитие съдейства за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика в България и насърчава заетостта на хората с увреждания. Участници във форума са доставчици на социални услуги и НПО, работещи с хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания и 82 социални предприятия и кооперации от България, Белгия, Румъния, Италия, Турция и Испания.

Официални гости и участници в конференцията бяха представители на европейски и български институции и неправителствени организации. В своето приветствие генералният секретар на СЕКОП Бруно Ролантс изтъкна значимостта на този панаир в рамките на целия европейски пазар, защото чрез него се интернационализират предприятията от ЕС. Подкрепа за изложението заяви в словото си и Ян Олсон, член на Европейски икономически и социален комитет. Марко Цуравич от Главна дирекция „Предприятия и промишленост” на ЕК припомни, че социалната икономика заема 10% от целия бизнес и ангажира 6% от работещите в ЕС, като в България заетите в сектора са около 3000. Той подчерта, че Европейският панаир съдейства да се разработват нови и успешни модели на социално предприемачество.

Конференцията “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи” откриха с изказвания Стилиян Баласопулов, председател на НС на ТПК и член на ИСС и Лазар Лазаров, зам.-министър на МТСП. В своето изложение пред участниците Николай Николов, член на ИСС и председател на Комисията по социална политика, представи дейността на Съвета във връзка с развитието на социалната икономика и насърчаване на социалното предприемачество в България. Той подчерта, че темата е обект на специално внимание от страна на ИСС, особено през последните три години. Съветът последователно прие няколко акта, касаещи социалната икономика, кооперациите и в частност – тези на хората в неравностойно положение, социалните предприятия и социалното предприемачество. С тези актове ИСС даде своя принос с конкретни предложения за подобряване на нормативната среда и стимулиране на дейността на социалните предприятия. Според ИСС това е един нов, устойчив сегмент на икономиката, с потенциал за растеж и заетост, сектор, който може да спомогне за намаляване на бедността и социалното изключване. Г-н Николов обърна внимание на необходимостта от разяснителни кампании, относно възможностите и ползите от развитието на социалното предприемачество в България, както и мерки за стимулиране на капацитета, конкурентоспособността и иновативността на социалните предприятия у нас.

За популяризиране на възможностите на социалната икономика ИСС организира международна конференция и стартира поредица от регионални кръгли маси, в партньорство с Националното сдружение на общините в България. Николай Николов подчерта, че ИСС е особено удовлетворен от приетия национален План за действие по социалната икономика 2014-2015 г., в който са възприети немалка част от предложенията на ИСС и на социалните партньори за осигуряване на по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, достъп до финансиране, иновации и др.

Представители на ИСС участваха и в дискусиите на тема „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините” заедно с представители на държавната и местна власт, експерти от финансови институции и представители на българските кооперации. 

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава