НОВИНИ - АРХИВ

ИСС СЕ ВКЛЮЧИ В ДЕБАТА ПО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

На 27.03.2014 г. Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)”, което е продължение на работата на Съвета по проблемите на българското образование.

След проведената консултация с представители на законодателната и изпълнителната власт, в рамките на разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по социална политика, докладчиците се съобразиха с направените допълнения и препоръки.

Чрез своето становище, ИСС изразява подкрепата си към основните тези и предложения в двата законопроекта, внесени в Народното събрание от народните представители Милена Дамянова и Валентина Богданова, които са позиции и на редица институции и национално представителни организации на социалните партньори. Съветът е убеден, че с предложените промени в ЗПОО се предприемат стъпки в правилната посока за разрешаване на неотложни проблеми на ПОО и пазара на труда, за изпълнение на целите, приоритетите и потребностите в национален и европейски контекст. ИСС застъпва тезата, че е необходимо спешно приемане на общ ЗИД на ЗПОО, като бъдат отчетени ключови и значими елементи в съответствие с приетото становище.

В документа са изложени проблемите, свързани с нуждите на пазара на труда. ИСС извежда на преден план качеството и обхвата на ПОО, на възможностите за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и информално учене. Съветът предлага въвеждането на единни критерии и система за обратна връзка за качеството на получените резултати. Особено необходимо е да се осигури практическа реализация на завършилите образование. В становището си ИСС предлага моделът на обучение чрез работа да обхваща четири основни групи лица: напусналите образователната система; учениците от професионални гимназии или средни училища; възрастни, незавършили средно образование и лица, завършили средно образование или в системата на висшето образование.

Поради неотложността на проблемите, ИСС препоръчва в преходните и заключителни разпоредби на ЗПОО да се регламентира възможността за тестване на обучението чрез работа още през учебната 2014/2015 г. в професионални гимназии за определени професии/специалности. В становището си Съветът препоръчва също, до края на 2014 г. да бъде изградена национална система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила, а компетентните държавни органи и заинтересованите страни да направят необходимите усилия и компромиси за постигане на спешни промени в системата на ПОО, не по-късно от средата на тази година.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава