НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ ДЕБАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РОДОПСКИЯ РЕГИОН С УЧАСТИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЕИСК АНРИ МАЛОС

Организираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция” събра на 13 май 2014 г. в Смолян близо 100 души, представители на държавната и местната власт, бизнеса, социалните партньори и неправителствения сектор от региона.

Официални гости на форума бяха президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) г-н Анри Малос, г-жа Дора Янкова – народен представител, зам.-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на средствата от ЕС и председател на парламентарната група за приятелство с Гърция, областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов и г-н Мелемов, кмет на гр. Смолян и председател на Асоциацията на Родопските общини.

В своето приветствие към участниците председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски подчерта, че основна цел на днешното събитие е в открит дебат представителите на всички заинтересовани страни да обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион и това да е първата стъпка в тази посока.

В началото на срещата г-н Малос отбеляза, че преди 25 години Родопският регион на България и този на съседна Гърция са били развити, но разделени от затворена граница. Днес и двете страни, като членове на ЕС са в различна позиция и въпросът е как да се възползват от това. Той подчерта, че ключът за развитието на Родопския край е инвестицията в образоването и квалификацията и в туризма, който допълнително ще допринесе на развитието на този регион. „Смолян е на два часа път от Солун, който в момента е най-проспериращият икономически център в Гърция, на три часа път от София - всичко това прави района атрактивен за туризъм, но също и за други дейности, например за индустрия, за иновации, образование, както и екологични дейности, които са свързани с природната среда”, каза г-н Малос.

По думите му, европейските фондове трябва да се използват, за да се възобнови и увеличи всякаква трансгранична дейност и сътрудничество, да се търсят и други възможности за развитието на местната икономика, чрез диалог между държавата, местната власт и гражданската инициатива.

Средствата от ЕСИФ и инструментите на трансграничното сътрудничество през новия програмен период 2014-2020 г. са една добра възможност, която бизнесът и общините трябва да използват. Областният управител на Смолян запозна присъстващите с мерките, заложени в Областния план за развитие и с инструмента „Водено от общността местно развитие”, който предвижда нови възможности за стимулиране развитието на Родопския регион. Той заяви, че има административен капацитет и потенциал за развитие на този уникален регион на Балканите, затова усилията на всички трябва да се насочат към постигане на конкретни резултати в полза на общността.

Г-жа Дора Янкова, като бивш кмет на Смолян открои постиженията и многото реализирани проекти в рамките на досегашния планов период, които са насочени предимно в социалната инфраструктура, но отбеляза като недостатък известното забавяне по отношение обновлението на техническата инфраструктура. В следващите седем години Смолянска област ще има възможност да използва средствата по националните оперативни програми, по линия на Програмите за Европейско териториално сътрудничество и трансграничното сътрудничество България – Гърция, да прилага новия финансов инструмент „Водено от общностите местно развитие“. Това е един сериозен ресурс, но същевременно трябва да се привличат и подкрепят публично-частните партньорства, за да се стимулира икономическата активност в района, подчерта г-жа Янкова.

Дора Янкова приветства инициативата на Икономическия социален съвет за организирането на тази кръгла маса в Смолян, като отправи покана ИСС да приеме патронажа на подобни инициативи, насочени към развитието на Родопския край и Евро-регион „Делта Родопи“.

В контекста на казаното от Анри Малос, г-жа Янкова предложи да се създаде форум „Родопи”, който да събере бизнеса, социалните партньори, активните граждани и да бъде платформа за обсъждане на конкретни действия и проекти за развитие на района. Според представителите на местната власт този неформален съвет може да се осъществи само с участието и подкрепата на ИСС и ЕИСК. Председателят на съвета проф. Дулевски и президентът на ЕИСК Анри Малос декларираха своята подкрепа за тази инициатива.

Интерес предизвика презентацията на г-жа Мария Дузова, главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие, която представи приоритетите и възможностите на европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020 г., от които могат да са възползват бенефициентите в региона от началото на следващата 2015 г. година. Като нова възможност за България и конкретно за общините от Родопския регион тя посочи програмата „Балкани - Средиземно море”.

В дискусията се включиха кметове, членове на асоциацията на Родопските общини, представители на туристическата асоциация в региона, на Съюза на млекопроизводителите, на местния бизнес, предприемачи, получили средства от европейските програми, социалните партньори в района, медии.

В заключение проф. Дулевски заяви: „Впечатлен съм от духа на хората от Родопския регион – типично родопския дух, и всеобщото желание за единство при решаване на проблемите, желанието за развитие на региона, желанието да се търсят всички възможности за финансиране и за правене на местни и други политики”.

Той открои идеите и предложенията на представителите на местната власт, които могат да са в основата на една цялостна програма за развитие на региона, програма написана от самите хора, с която всички ще се ангажират и ще изпълняват. Тоест съдбата е в ръцете на местните хора, които с подкрепата от централната и местна власт, с финансовата подкрепа от еврофондовете да реализират реалните си проекти.

Според проф. Дулевски това е един регион на България, в който може би ще се постигне разбирането и единството да се запазят хората в региона, защото те са в основата на развитието на териториите.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава