НОВИНИ - АРХИВ

ИСС БЕ ДОМАКИН НА ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

На 16 юни 2014 г. председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски прие делегацията на Европейския институт за равенство между половете (ЕИРП), водена от Вирджиния Лангбак, директор на ЕИРП, в рамките на официалното им посещение в България по покана на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Делегацията бе придружавана от заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Проф. Дулевски подчерта, че ИСС в две свои становища е изразил позиция по проблемите на равенството между половете като отправя много конкретни препоръки към изпълнителната и законодателна власт. Председателят на Съвета изрази готовността на ИСС да организира голяма международна конференция по тези проблеми и отправи покана към г-жа Лангбак за партньорство при реализиране на едно такова събитие в България.

В рамките на последвалата дискусия по проблемите, свързани с равенството между половете г-жа Лангбак и членове на делегацията представиха  дейността и предмета на ЕИРП и онлайн платформата ЕuroGender. В своето изказване г-н Любен Томев, член на ИСС от група II – синдикати подчерта, че  през 2007 г. ИСС разработва и приема първо свое становище разглеждащо тази проблематика - “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете“. В него се предлага развитието и прилагането на концепция за бащинството, за родителския отпуск, за равенство на половете в семейството, която да включва споделяне на домашните задължения и грижата за децата. Друго предложение на ИСС е свързано с приемането на Закон за равните възможности, както и на съответната стратегия в тази област. Тази тема ИСС доразвива през 2012 г. в становището си “Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”.

Обсъдени бяха предизвикателствата, които държавите членки срещат по отношение на равенството между половете, дискриминацията, Европейския индекс за равенство между половете, по който държавите членки оценяват напредъка си към постигането на равнопоставеност. Обект на дискусия бяха и въпросите, свързани с общественото съзнание и нагласа по отношение на половете, сферите, в които най-често се среща неравенство, ролята на жените в развитието, насилието над жените и съвместяването на професионалните и семейни задължения.

Участие в дискусията взеха заместник-министър Лазар Лазаров, членове на ИСС, представители на Национално представителство на студентските съвети, на Националния младежки форум, Демократичен съюз на жените, Обществен женски парламент - 21 век, НПО-та, преподаватели от УНСС, студенти и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава