НОВИНИ - АРХИВ

ПОВЕЧЕ ОТ 60 ДУШИ УЧАСТВАХА В РЕГИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Необходима е повече информация относно възможностите за финансиране и повече яснота за сектора на социалното предприемачество. За това бяха единодушни всички участници в Регионалната кръгла маса „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите хора”, която се проведе на 7 юли във Велико Търново. Икономическият и социален съвет /ИСС/ организира кръглата маса в партньорство с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ и Община Велико Търново, като част от стартиралата през миналата година инициатива на Съвета за поредица от регионални дискусии. Форумът събра над 60 души, представители на областната и общинска администрация на Велико Търново, представители на регионалните структури на Министерство на образованието и науката /МОН/, Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ и МТСП, на социални предприятия от региона, студенти, учители, ученици, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, експерти.

С приветствие към участниците се обърнаха заместник областният управител на област Велико Търново – Андрей Илиев и от името на кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов - Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в общинската администрация.

Социалната икономика е сфера, изключително популярна и набираща скорост в Европа, която се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020г. „С предстоящата дискусия, ние целим да се повиши осведомеността на местната власт, бизнеса и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество, да се популяризират добрите практики на социалните предприятие от региона, да се откроят възможностите пред младите хора“, каза председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски при откриването на кръглата маса.

Той подчерта, че чрез поредица от актове ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България. Според него социалното предприемачество у нас е все още слабо развито и представите ни за него са свързани обикновено с определени сегменти – предимно за хората с увреждания, като се подценяват възможностите за предоставяне на услуги. „Необходимо е хората да бъдат добре подготвени и информирани, а оттам да дойдат и идеите. За съжаление, все още няма общоприета дефиниция за социално предприятие и на европейско ниво”, отбеляза  още проф. Дулевски.

От името на МТСП Теодора Тодорова от дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност и демографско развитие” сподели пред участниците, че към министъра на труда и социалната политика вече действа работна група, която подпомага развитието на социалната икономика с предложения от законодателен и друг характер. „До края на годината трябва ясно да се дефинира понятието социално предприятие според българските стандарти и същевременно да се прецизират данните от Националния статистически институт за действащите социални предприятия”, коментира още г-жа Тодорова. В бъдеще се предвижда разработването на Закон за социалната икономика и създаването на марката „Продукт на социално предприятие“.

В рамките на първия панел, представители на три министерства запознаха присъстващите с възможностите, които предоставят българските оперативни програми  - ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП „Иновации и конкурентоспособност” през новия програмен период 2014-2020 г., както и програмите на ЕС. За България е предвиден значителен финансов ресурс от Европейския социален фонд по: ОП „Развитие на човешките ресурси” – 840 милиона евро, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 335 милиона евро и ОП „Добро управление” - 286 милиона евро.

Г-н Цветан Балевски от МТСП подчерта, че през последните пет години с европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” са били създадени 66 социални предприятия и са подкрепени 17 съществуващи такива, в резултат на което е осигурена заетост на около 1200 души.

Мерките за подкрепа на предприемачеството по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Европейските фондове и от националния бюджет представи Тихомира Палова, старши експерт в дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“ на МИЕ. Оперативната програма предвижда в Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, помощ за новорегистрирани предприятия,  желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро, за предприемачи, търсещи възможности за развитие и реализация на по-висока добавена стойност.

Друга възможност предоставя Програма COSME на ЕК, която цели увеличаване на броя на страните членки, които прилагат предприемачески решения, най-вече насочени към потенциалните, младите и новите предприемачи и жените предприемачи, каза г-жа Палова. Същевременно в началото на юли МИЕ стартира Проект ТЕХНОСТАРТ, финансиран от националния бюджет, насочен към студенти, докторанти и дипломирани до 1 година с иновативни бизнес идеи. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план в сферата на производството, на информационните услуги и научно-изследователската и развойна дейност, допълни още г-жа Палова.

Даниела Ванкова, старши експерт в ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” – МОН, Велико Търново запозна присъстващите с възможностите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., от които младежите могат да се възползват за образованието по предприемачество.

Веселин Инджев –директор Дирекция „Жизнено равнище, социална сигурност и демографско развитие“ към МТСП, подчерта важната роля, която местните власти имат за насърчаването на социалното предприемачество. Според него те трябва не само да съдействат, но и да инициират дейностите по създаване на социални предприятия. Той призова към насърчаването на пилотни проекти, които ако постигнат успех, могат да се превърнат в редовна практика и модел на социалните политики.

В рамките на втория палел от кръглата маса, посветен на Социално предприемачество - възможности за реализация на младите хора в региона” Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в общинската администрация подчерта ролята на местната власт за развитие на социалното предприемачество.

В първия програмен период в Северен централен район договорите по ОП „Развитие на човешките ресурси” са били девет, от които пет в област Велико Търново, а община Велико Търново е реализирала два успешни проекта за социално предприемачество. Работим активно за създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност, каза г-жа Димитрова. Като пример тя посочи създаденото ателие за пачуърк в Центъра за възрастни с увреждания във Вонеща вода. „Специална награда взе Община Велико Търново за проекта, по който в четири специализирани работилници около 20 души с умствена изостаналост от специализирани заведения и резидентни услуги в Пчелище, Церова кория, Дебелец и Дома за стари хора във Велико Търново получиха различни умения. В момента работилниците се използват за часовете по трудотерапия, а изделията се предлагат на благотворителни базари, организирани от Общината по различни поводи”, припомни Росица Димитрова.

В последвалата дискусия се включиха учители, студенти, ученици и представители на социалните предприятия. Участниците споделиха, че социалните предприятия са негативно повлияни не само от недостига на финансови ресурси, но и от дефицита на човешки капитал. Социалните предприемачи разчитат на държавата да вземе мерки и да гарантира привилегирован достъп до обществени поръчки за социалните предприятия.

В заключение проф. Дулевски обобщи, че ИСС е удовлетворен от проявения интерес към темата от всички участници и отбеляза, че в различните райони на страната социалното предприемачество има различен характер. Идеята е то да се съчетае с бизнеса, с което много от социалните проблеми на общините могат да бъдат решени. Председателят на ИСС благодари на общинската администрация за доброто сътрудничество и заяви, че Съветът ще продължи да организира подобни дискусии и в други региони на страната, като всички предложения от тези форуми могат да бъдат обобщени в бъдещ документ на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава