НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

На 24 юли 2014 г. Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) проведе конференция на тема „Необходими мерки за подобряване ефективността на системата на здравеопазването", която имаше за цел в дискусия с широк кръг експерти да се очертаят съществуващите проблеми и да набележи необходимите мерки в областта на здравеопазването.

Форумът бе открит от президента на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидента на КНСБ и председател на ФСЗ д-р Иван Кокалов. В конференцията взеха участие д-р Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването, д-р Румяна Тодорова - управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), представители на Световната здравна организация на ООН, на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, представители на социалните партньори, пациентски организации, лечебни заведения и други. Сред официалните гости на форума бе председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски.

В обръщението си към участниците г-н Пламен Димитров подчерта, че недостигът на ресурси в здравната система е породен и от укриването на неплащането на здравноосигурителни вноски. Той уточни, че един от начините за осигуряване на повече средства, за който КНСБ настоява много отдавна, е именно криминализирането на подобни деяния.

В анализа на ФСЗ, представен от д-р Страшимир Генев бе посочено, че здравните разходи се увеличават, без очевидно подобрение в здравния статус на населението. За пет години броят на хоспитализациите, които са били около 1,7 млн. през 2010 г., както и болничните разходи, които за 2010 г. са близо 1,1 млрд. лв. растат с много бързи темпове. Подчертан бе фактът, че броят на болниците нараства, като държавните и общинските болници са общо 190, а частните - 108. Броят на последните се е увеличил значително спрямо 2007 г., когато те са били едва 71. Освен върху финансовите средства за системата, акцент бе поставен и върху все по-намаляващия брой квалифицирани медицински кадри в населените места, с изключение на София. Въпреки че броят на лекарите е над средния за ЕС (386,3 лекари на 100 хил. души население), налице са огромни диспропорции в отделните региони. Лекарите, които работят в столицата, представляват 28,3% или близо 1/3 от всички лекари в страната. По подобен начин стоят нещата и със специалистите по здравни грижи, чийто брой, обаче, е по-нисък от средния за ЕС. Около 1/5 от тези специалисти работят в София.

В своето изказване проф. Дулевски открои три основни  проблема, по които трябва да  се оформи консенсусна позиция, а именно  – баланс между солидарност и справедливост, като основен принцип на функциониране на системата, балансиране на обществените и частните интереси в здравеопазването, както и търсене  на начини за нейното стабилизиране чрез мерки за повишаване на финансовата и икономическа й ефективност. Проф. Дулевски обърна внимание и на проблемите, свързани с подготовката и реализацията на младите лекари в България. Той посочи, че „ако не се предприемат конкретни мерки, свързани с адекватното заплащане на лекарския труд,  квалификацията и специализацията им, след 15—20 години в България  ще има прекрасна инфраструктура, но няма да има специалисти в областта на здравеопазването”. В заключение председателят на ИСС заяви, че до края на годината Икономическият и социален съвет ще представи позицията си по проблемите и предизвикателствата пред сектора на здравеопазването, чрез изготвяне на становище.

Конференцията прие заключителен документ, в който са описани необходимите мерки за подобряване ефективността на системата на здравеопазването. Основните предложения са свързани с приемане на здравна стратегия за развитието на системата, която да включва планиране в дългосрочен времеви хоризонт и да отчита миграционните процеси и мотивацията на медицинските специалисти за работа в България. Чрез стратегията трябва да се постигне оптимизиране на здравноосигурителния модел, изграждане на реален обществен контрол върху публичните средства за здраве и развитие на социалния диалог.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава