НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г.

На 18 юли 2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС)  прие разработената по собствена инициатива резолюция по „Препоръка за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г.” Документът е част от дейността на Съвета във връзка с европейския семестър -инструментът, който координира фискалните и икономически политики на Съюза, в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

В документа се подчертава удовлетворението относно констатациите на ЕК, че България е подсилила фискалната си рамка през 2013 г., публичните финанси на страната са стабилни, предприети са действия по създаване на фискален съвет, съгласно Закона за публичните финанси и има напредък при усвояването на средствата по оперативните програми и другите инвестиционни фондове на ЕС през последната година.

ЕК коректно е идентифицирала проблемните за страната  ни области, за които са необходими допълнителни усилия за продължаване и ускоряване на реформите, но същевременно ИСС отбелязва, че основните препоръки на ЕК се повтарят с тези от предходните две години.

ИСС още веднъж категорично заявява, че за постигане на растеж и заетост най-важни са действията за нормализиране на пазара на труда, мерките насочени към младите хора и тяхното образование, както и мерките за стабилността на пенсионната и здравната система, затова в резолюцията са засегнати основно тези сфери.

Чрез приетия документ ИСС подкрепя препоръките на ЕК за разширяване обхвата на активните политики по заетостта, увеличаване на обхвата на обезщетенията за безработица и социално подпомагане, както и превръщане на службите по заетостта в „агенции за управление на преходите”. Ръководният принцип в активната политика на пазара на труда трябва да бъде обвързването с особеностите и специфичните характеристики на съответните целеви групи, включително от гледна точка на образование и квалификация, възраст, пол, степен на работоспособност и др.

В резолюцията се призовава към спешни, целенасочени мерки и законодателни промени за справяне със задълбочаващия се проблем със заетостта при младите хора. Спешно трябва да се стартира с прилагане на мерките по Националния план за изпълнение на европейската „Гаранция за младежта” като се идентифицират младежите и се установи контакт с тези, които не са регистрирани в бюрата по труда.

В сферата на образованието ИСС отново подчертава необходимостта от усъвършенстване на управлението на училищата и университетите и тяхната финансова самостоятелност като настоява за бързо приемане на Закона за предучилищното и училищно образование и подобряване на връзката между работодатели и учащите.

ИСС разглежда с особено внимание предизвикателствата пред стабилността на пенсионната система в България. В резолюцията си ИСС единодушно подкрепя препоръката на ЕК за изготвяне на дългосрочна стратегия, но само след проведени консултации с възможно най-широк кръг заинтересовани страни и с подкрепата на всички парламентарно представени политически сили в следващото Народно събрание. Същевременно ИСС настоява за изготвяне на задълбочени анализи преди обвързването на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота.

Стратегията трябва да допринесе за повишаване на стабилността на пенсионната система чрез регламентиране на необходимите мерки на входа – размер на вноските, тяхното разпределение и събираемост и др.; утвърждаване на структура, която да гарантира финансовата стабилност на системата в дългосрочен план, както и адекватността на пенсиите, с което да се мотивират младите хора за активно участие в пенсионната система, е единодушната позиция на ИСС.

В редица свои актове ИСС е насочвал вниманието към необходимостта от насърчаване на МСП и подобряване на достъпа им до финансиране, към подобряването на бизнес средата в България. В настоящия момент ИСС счита за най-важно всички институции да положат необходимите усилия за успешното приключване на проектите от програмния период 2007-2013 г. и възможно по-скоро стартиране на оперативните програми за новия период 2014-2020 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава