НОВИНИ - АРХИВ

В БУРГАС СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТИЯТ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ИСС, ПРЕДСТАВЯЩ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

На 13 октомври в залата на Културния център „Морско казино” в Бургас се проведе кръгла маса, посветена на проблемите на социалната икономика, социалното предприемачество и младежката заетост, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Бургас.

Събитието събра повече от 80 души, представители на общинската и държавна администрация, на социалните предприятия от региона, студенти, учители, ученици, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, медии. Форумът е част от поредицата регионални кръгли маси, които ИСС организира с цел да фокусират вниманието на обществеността върху актуалните проблеми на младите хора.

Като домакини, с приветствия към участниците се обърнаха Областният управител на Бургаска област Павел Маринов и д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет на община Бургас. Г-жа Елка Димитрова, Директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП поздрави участниците от името на зам.-министъра на труда и социалната политика Румяна Георгиева.

„Социалното предприемачество е направление, което се налага с голяма сила в Община Бургас. Ние сме позитивно настроени към подобна формула за модерно развитие, защото тя може да бъде едновременно и социална, и икономически ефективна”, заяви д-р Мануелян. Той изрази готовността и амбицията на общинското ръководство да продължат инвестициите в социално-икономическата среда в Бургас и областта.

Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски подчерта ролята на социалното предприемачество в развитието на българската икономика. „Това е цяла област и направление, което през следващия програмен период ЕС стимулира като източник на растеж и нови работни места”, каза той. По думите му социалната икономика и социалното предприемачество се оказват поле, което може да спомогне за решаване на някои от проблемите на пазара на труда. Проф. Дулевски обърна внимание, че социалната икономика и нейните форми са възникнали в исторически план тогава, когато държавата или пазарът не могат да решат определени проблеми на хората. В такива моменти общностите се обединяват, предприемчивите хора се кооперират на принципа на определена солидарност и споделяне на отговорности и ангажименти, за да решат своите проблеми.

По време на първия панел Теодора Тодорова от дирекция "Жизнено равнище и социална сигурност и демографско развитие” в МТСП запозна участниците с политиките за подкрепа на социалната икономика, залегнали в два документа – Национална концепция за социална икономика и Национален план за действие по социална икономика.

Ролята на местната власт за развитие на социалните услуги и социалната икономика представи г-жа Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Бургас. Представители на различни социални предприятия споделиха опита, който са придобили. Сред тях бяха Домът за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”, Сдружение „Социален център Бургас”, СНЦ „Бизнес център Бургас”, Сдружение „Усмивка”, Общинското предприятие „Морски знаци”, Кооперация на трудоустроени „Черноморка” и други.

След дискусията, в заключение на първата тема проф. Дулевски подчерта, че е впечатлен от представените социални предприятия и пожела на общинското ръководство да е инициатор на повече подобни форуми, за да може да се споделя наученото, да се разпространява и мултиплицира успешният пример на Бургас.

„Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в община Бургас” бе темата на втория панел от форума. Основният лектор г-жа Елка Димитрова, запозна присъстващите с провежданите политики за младите хора и действията в изпълнение на Националния план за прилагане на „Гаранция за младежта”. Добрата новина, която г-жа Димитрова сподели е, че за последната една година младежката безработица у нас е намаляла с 5,4 процентни пункта.

Тя информира участниците, че по европейската инициатива „Гаранция за младежта” ЕС е определил средства в размер на 6 млрд. евро, които ще се предоставят на страните с младежка безработица над 25%. България попада в тази група заедно с Испания, Италия и Гърция като у нас безработните до 29 години са 57 000, а до 24 години - 25 000. Чрез прилагане на мерките по „Гаранция за младежта” България може да използва до 2020 г. 220 млн. лева безвъзмездна помощ от ЕС и е препоръчително тези пари да се изразходват ударно в първите две години, каза още г-жа Димитрова. В Националния план за прилагане на „Гаранция за младежта” са предвидени различни услуги за младите, които да им помогнат успешно да направят своя първи преход от образование към пазара на труда. „Много важен проблем за младите хора е липсата на практически умения, за това са важни стажовете и чиракуването". Вече 10 000 души са обхванати от националния план за действие на „Гаранция на младежта”, отбеляза г-жа Димитрова.

В рамките на една оживена и откровена дискусия представители на общинската власт, институциите, училищата и ученици поставиха основните проблеми пред младите хора в района. Бяха представени активните и ефективни действия на общината за подобряване на общинската инфраструктура, за създаване на условия и подкрепа за професионално развитие и заетост за младите хора. Представители на професионалните училища в града и ученици направиха редица конкретни предложения, които според тях трябва да спомогнат за задържане на младите хора на територията на общината и тяхната успешна професионална реализация.

Също така проф. Дулевски отбеляза, че проблемите на образованието и заетостта на младите хора са обект на поредица от актове на ИСС и проведени публични дискусии на национално и европейско ниво. Той акцентира на това, че България е на първо място в ЕС по показателя брой младежи, които нито работят, нито учат, нито се обучават - т.нар. група NEET, който за страната ни е почти два пъти по-висок от средния за Европейския съюз. По експертни данни на Европейската комисия загубите на България на година се оценяват на над 3% от Брутния вътрешен продукт /или около 1,3 милиарда евро за 2013 г./. Загубите са както преки – такива, които е направила държавата, така и косвени, които са много по-големи, защото това са пропуснатите ползи, каза още проф. Дулевски.

Обобщавайки проведената дискусия председателят на ИСС подчерта, че българските политици и всички държавни институции, заедно с местната власт са длъжни да чуят и заедно да насочат усилията си за решаване на проблемите на младите хора - бъдещето на страната ни. Проф. Дулевски декларира готовността на ИСС като консултативен орган и „граждански парламент” да вгради изразените позиции и конкретни предложения в свои бъдещи актове, да ги представи на основните институции на страната и да настоява за намирането на правилните законодателни и нормативни решения. Той още веднъж подчерта ползата от подобни регионални дискусии и заяви, че Съветът ще продължи да организира дискусии в този формат по значими и актуални проблеми на хората на местно ниво.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава