НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ИНСТРУМЕНТА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

На 30 октомври Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие становище на тема “Възможности за развитие на регионите чрез използване на инструмента ”Водено от общностите местно развитие”.

Настоящото становище е продължение на работата на ИСС по темата за ефективното усвояване на европейските фондове в България и има за цел да информира обществеността относто възможностите, които предлага инструментът „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). В редица свои актове ИСС защитава тезата, че за успешното прилагане на националните стратегии и политики е необходимо да се отдава по-голямо значение на регионалното и местно управление, както и на сътрудничеството на местно ниво със социалните партньори и гражданското общество.

ВОМР е нов инструмент на интегрирания териториален подход, препоръчан от Европейската комисия (ЕК) за програмния период 2014 – 2020 г. и България е заложила неговото прилагане в своето Споразумение за партньорство с ЕК 2014-2020 г. Инструментът е по-скоро малко познат, но не и непознат, защото ползва като основа прилагания в продължение на десетилетия в ЕС подход „ЛИДЕР”. Основният елемент взаимстван от „ЛИДЕР” е принципът на планиране „отдолу-нагоре” като механизъм за концентриране и целенасочено разходване на средства съобразно спецификата на територията. Друга прилика с подхода „ЛИДЕР” е физическият обхват на територията – той остава относително ограничен при ВОМР и покрива територии с население от 10 000 до 150 000 еквивалент души.

Този механизъм създава възможност, най-адекватно и най-близко до реалните условия, да се разходват средства за насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността в слаборазвитите райони на страната ни. Инструментът предвижда делегиране на функции и задължения на местните инициативни групи (МИГ) и надзорни комитети, което би оказало благоприятно въздействие за икономическия растеж на тези територии.

Съществено предимство на подхода ВОМР е възможността за многофондово финансиране на одобрени стратегиите за местно развитие (СМР), при наличие на интегрирана стратегия за развитието на територията. Този начин на финансиране е новият момент и разликата между прилагания до сега подход ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и новият - ВОМР. В тази връзка в становището си ИСС препоръчва инструментът ВОМР да бъде припознат и предвиден във всички оперативни програми, за които е допустим.

Другата основна препоръка на ИСС е свързана с ускоряване на процеса на изготвяне на проект на нормативен акт за прилагането на механизма ВОМР, което да осигури достатъчен период от време за изпълнение на последващите сериозни стъпки по реализацията на подхода ВОМР – избор на местни инициативни групи (МИГ), разработване на стратегии за местно развитие, одобрение на СМР.

Същевременно, предвид своевременното изготвяне и гарантиране на адекватно програмиране на механизма за реализацията на подхода ВОМР, ИСС препоръчва съставът на междуведомствената работна група (МРГ) за изготвяне на нормативния акт да не се ограничава само до представители на всички управляващи органи на програмите, които ще прилагат ВОМР. Необходимо е в работата да се включат и другите основни страни в процеса на програмиране и управление на средствата от ЕС, както и ключовите органи, представляващи интересите и изразяващи волята на потенциалните бенефициенти по механизма ВОМР. Това би спомогнало за постигането на по-добра координация и по-добро взаимодействие между тях.

ИСС счита, че разширяването на състава на МРГ ще осигури базата за консенсусно разбиране по въпросите на ВОМР, което да залегне и в нормативния акт за прилагането му. Така ще се постигнат целите за по-бързо информиране, изясняване и структуриране на процеса по прилагането на подхода ВОМР и за ускореното взимане на решения за механизма за координацията и осъществяването му.

Също така ИСС настоява процесът по подготовка на нормативния акт за реализацията на подхода ВОМР да бъде навременен, прозрачен и позволяващ консултации на всеки един етап от подготовката на документа.

Нормативният акт следва да урежда прилагането на еднофондово (по примера на подхода „ЛИДЕР”) и многофондово финансирано ВОМР; да определя състава, правомощията и задачите на органа, отговорен за одобрението и контрола на изпълнението на интегрирани стратегии за местно развитие, финансирани чрез инструмента ВОМР; да определя структурата, отговорна за оперативната координация и мониторинга по прилагането на инструмента и изпълнението на СМР.

В тази насока, с оглед успешната координация, организация и функциониране на един такъв орган, който се предполага да бъде междуведомствен, с широк състав, ИСС предлага той да бъде надведомствен, сформиран към Министерския съвет. По аналогия ИСС препоръчва оперативната структура, отговорна за оперативната координация и мониторинга, да бъде формирана към Министерски съвет, като за нейното ефективно и качествено функциониране бъде подсигурен необходимият административен капацитет.

Едно от важните условия за постигане на успех при използването на механизма ВОМР през новия програмен период 2014-2020 г. е необходимостта да се опрости процеса на неговото прилагане спрямо периода 2007-2013 г. ИСС призовава за действия в тази посока като счита, че е необходимо на всеки етап да има лесни и ясни процедури за установяване и отстраняване на технически пропуски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава