НОВИНИ - АРХИВ

СОЛИДАРНОСТТА Е ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ИЗВОДЪТ ОТ ДИСКУСИЯТА НА ИСС В БЛАГОЕВГРАД

Социалното предприятие и възможностите за развитието му у нас бяха обсъдени на специална дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Благоевград на 1 април в Благоевград.

Социалното предприемачество и социалната икономика е сравнително нова посока на развитие, която обаче има корени в българските традиции, изразени най-ярко в кооперациите, поясни председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски. Социалното предприятие дава нови възможности за заетост на хората, а самото то е насочено не към печалба, а към решаване проблемите на общността и неговия основен принцип е солидарността, каза още проф. Дулевски.

В дискусията „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности пред младите хора” участваха представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието, на Областната администрация, на местните структури на държавни агенции и общински служители, представители на ТПК, на неправителствени организации, на синдикати и работодатели, на училища.

news-02-04-2015-2

За пореден път ИСС събра заинтерисувани страни по един важен въпрос от икономическото и социално развитие на страната. Повече от 60 участници в дискусията откроиха акценти с различни аспекти – от юридическото определение на социалното предприятие, през различните му модели, разликите между социалното предприятие и бизнеса, до финансови проблеми и възможности за разрешаването им.

Проф. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС подчерта, че образователната система и специално университетското образование е в дълг към социалната икономика, защото тя не е застъпена като тема. Нейната роля е да създава заетост на хора, които са в неравностойно положение, на общности, които имат нужда от услуги и т.н. Според мен за социални предприятия трябва да се говори още в средния курс, каза още проф. Павлов.

Експерти от трите министерства запознаха участниците с възможностите, които предоставят опративните програми от новия програмен период 2014 – 2020 „Развитие на човешките ресурси”, „Интовации и конкурентоспособност” и „ Наука и образование за интелигентен растеж”. Теодора Тодорова – държавен експерт от МТСП, предложи да се създаде специална марка „Произведено в социално предприятие” по примера на вече внедрана такава практика, която се възприема много добре от обществото.

Представители на социални предприятия в областта споделиха своя опит в организацията на работата си и ефекта от дейността. Сдружението на Югозападните общини представи създадения по европейска програма проект „Мрежа на социалните предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”.

Темата за социалната икономика се разработва и в Европа, а ИСС има 4 становища, свързани с нейното развитие у нас. С тези становища са запознати Министерският съвет, Президентството и Народното събрание.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава