НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС УЧАСТВА В ПРОВЕДЕНОТО В СМОЛЯН ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛАБОРАЗВИТИТЕ И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски участва в изнесеното заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура към Президента на Република България на тема „Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелстваните региони на България. Алтернативи на традиционните производства", което се проведе на 7 април в Смолян.

Събитието бе открито от президента Росен Плевнелиев, а ресорните министри представиха акцентите на водената от правителството политика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелстваните региони. Изказвания направиха вицепремиерът Томислав Дончев, министър Лиляна Павлова, министър Ангелкова, министър Лукарски и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Конкретни предложения и препоръки за успешно развитие на Смолянския регион представиха кметът на Смолян г-н Мелемов, новият областен управител на област Смолян Недялко Славов и зам.-председателят на НСОРБ Димитранка Каменова, кмет на Берковица.

Представители на местната власт от региона и от страната, социалните партньори, представители на браншови камери и други неправителствени организации очертаха основните предизвикателства в региона и изразиха позицията си за възможни алтернативи на традиционните производства. Бяха предложени конкретни решения и възможности за стимулиране на икономическата активност в региона, различни механизми за преодоляване на проблемите, касаещи демографските процеси и обезлюдяването, пречките пред инвеститорите и др.

В последвалата дискусия бе подчертана важната роля, която трябва да имат регионалните съвети за развитие при определяне на местните приоритети и политики. Някои от конкретните предложения бяха насочени към необходимостта от насърчаване на предприемачеството и подобряване на финансирането за МСП и местните млади предприемачи.

В своето изказване председателят на ИСС проф. Дулевски подчерта важността на темата и поздрави президента Плевнелиев за инициативата заседанието да се проведе в град Смолян. В тази връзка той напомни, че преди година, точно в Смолян, ИСС организира съвместно с ЕИСК регионална дискусия, посветена на развитието на Родопския регион, в която участва и президентът на ЕИСК Анри Малос. Същевременно в края на 2014 г. съветът прие становище за новия инструмент на интегрирания териториален подход „Водено от общностите местно развитие”. Този подход според ИСС създава условия регионалната политика да се съобрази и да финансира решаването на реалните проблеми на местните общности, в сътрудничество на местно ниво между регионалното и местно управление и гражданското общество.

Проф. Дулевски призова всички институции „да обърнат особено внимание на нуждите на младите хора, особено в слаборазвитите и планински региони, защото каквито и инвестиции и средства по оперативните програми да има, ако младите хора не са тук, за кого са усилията, какво бъдеще очаква този и подобните региони на страната”. За младите хора трябват политики, които да ги задържат в училище, да ги насърчават за професионална квалификация и естествено трябват действия за създаване на добри условия за живот в населените места, каза още той. ИСС работи по тези въпроси и ще изготви позиция по темата, след като анализира резултатите от проведеното национално проучване за миграционните нагласи на зрелостниците.

Диляна Славова, член на ИСС направи интересно предложение – България да инициира разработването и приемането на макрорегионална стратегия на ЕС за развитието на Рило-Родопския регион, подобно на Дунавската стратегия, с достатъчен финансов ресурс, която да включва и участие на съседните ни държави, които не са членове на ЕС.

В заключение президентът Плевнелиев изрази задоволството си от големия интерес и ангажираност към темата както от страна на местните и публичните власти, така и от бизнеса и другите заинтересовани страни като се ангажира да приложи този формат и в други региони на страната.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава