НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ В СВИЛЕНГРАД КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

На 29 април 2015 г. в сградата на Община Свиленград се състоя регионална кръгла маса на тема “Политики и мерки за задържане на децата в училище в община Свиленград”, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Община Свиленград. Форумът събра повече от 50 души, сред които представители на държавната и местна власт, на местните структури на социалните партньори, директори, учители, членове на ИСС, медии.

Зам.-председателят на ИСС проф. Нено Павлов откри форума и поздрави присъстващите от името на Съвета. Поредицата от регионални кръгли маси, които Икономическия и социален съвет провежда, стартираха от най-проблемните региони и продължават в общини с добри практики, каквато е и община Свиленград, заяви проф. Павлов. За ИСС проблемът за преждевременното напускане на образователната система е от съществено значение, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици. Настоящата дискусия се провежда в Свиленград именно заради добрите резултати, които общината показва при справянето с проблема и възможността тези добри практики да бъдат обсъдени и популяризирани.

Приветствия отправиха и официалните гости на събитието – зам.-кметът на Община Свиленград Мария Костадинова и Пенка Иванова – директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” към МОН. Поздравителен адрес към участниците изпрати и заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

Позициите на ИСС относно проблемите на преждевременното напускане на образователната система бяха представени от Председателят на СБУ Янка Такева, която е и член на Съвета. Като докладчик по становищата на ИСС, касаещи образованието и ранното отпадане от училище, г-жа Такева запозна участниците с предложените от ИСС мерки и действия в подкрепа на младите хора.

Зам.-кметът г-жа Костадинова запозна участниците с общинските политики за превенция на ранното отпадане от училище. Общинската администрация е наложила като свой основен приоритет развитието на материалната база в детските градини и училищата. Почти пълната липса на преждевременно напуснали училище през последните години е резултат на отличните условия, които Община Свиленград предоставя на включените в образователната система, како и от множеството проекти и програми, които провежда в тяхна полза.

Резултатите от проведените регионални срещи, в изпълнение на Плана към Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система представи Стела Мицова, началник отдел „Политики за достъп до качествено образование” при МОН. Христина Баева от Регионалния инспекторат по образование сподели опита и някои идеи за ролята на информирането на заинтересованите страни за намаляване на отпадането от системата.

В рамките на една оживена и откровена дискусия директори на училища, детски градини и учители споделиха своя опит в справяне с проблема за ранното отпадане и задържане на децата в училище. Участниците дадоха много предложения за промени в системата, сред които имаше и такива, които са заложени в становища на Икономическия и социален съвет. Директорите обърнаха внимание на проблема с транспорта и необходимостта от промяна на дневния график в онези училища, до които пътуват ученици от различни населени места. Необходими са мерки за ограничаване на безпричинното отсъствие както в училищата, така и в детските градини, като за целта предлагат въвеждане на регистър на болничните бележки за извиняване на отсъствията поради спекулации с тях. Друго предложение на директорите от Свиленград бе детските надбавки да отиват директно за заплащане на различни такси като по този начин се гарантира тяхното усвояване по предназначение.

В заключение всички участници във форума се обединиха около факта, че добрите резултати, постигнати в община Свиленград за свеждане на нивото на отпадналите от училище деца за последната учебна година до двама е резултат от заинтересоваността на всички страни, взаимната работа и добрата комуникация между тях.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава