НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРИТЕ НЕ ЗАПЛАШВАТ ЕВРОПА С ДЪМПИНГ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

 

Европа не е заплашена от социален дъмпинг на пазара на труда от българската работна сила – това е едно от основните послания на международната конференция “Европейският социален модел и предизвикателствата пред България”, организирана от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет вчера в София.

В заключителен документ на конференцията освен констатациите от дискусиите конференцията отправя послания към българските институции и към европейските. Заключителният документ е разделен на няколко части – европейският социален модел, пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност и ролята на социалния и гражданския диалог.

Няколко бяха новите предложения, които конференцията прие да включи в своите препоръки към властта. Едно от тях е да се направи анализ и оценка на въздействието от членството на България в ЕС в хоризонт от три години, за да се открият сближаващите и отдалечаващите ни практики, политики и програми по прилагането на основните принципи и цели на Европейския и социален модел.

Корпоративната социална отговорност се проявява след като бизнесът е изпълнил изискванията и правилата в закони или в други актове и предприема доброволни последователни действия за създаване на устойчива икономическа и социална среда.

В раздела за ролята на социалния и гражданския диалог беше предложено изрично да се запише текст, че “се стимулира автономността на социалния диалог между представителните за обществото социални партньори”. Конференцията също предложи да се прилага стриктно принципът на партньорство със социалните партньори при планиране, програмиране и усвояване на средствата по структурните и Кохезионния фонд на ЕС. В документа също се настоява пред правителството да се гарантира участието на социалните партньори в структурите на социален диалог в Европейската комисия и Европарламента, както и на гражданския диалог в Европейския икономически и социален комитет.

В работата на конференцията взеха участие повече от 150 представители на Икономическия и социален съвет, на правителството, парламента, на институциите, на медиите, неправителствени организации, както и гости от 7 европейски страни, представители на Европейския икономически и социален комитет.

След съгласуване на редакцията на текстa Икономическият и социален съвет ще публикува и разпространи заключителния документ в неговия окончателен вид.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава