НОВИНИ - АРХИВ

СИЛНА И НАВРЕМЕННА ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ИСКА ИСС

Необходима е ясна държавна политика, осигуряваща силна и навременна подкрепа на българското селско стопанство, е заключението на становището на ИСС на тема “Проблеми на селското стопанство при присъединяването на България към ЕС”. Становището е разработено по собствена инициатива и бе прието на последната пленарна сесия.

Трудно може да се очаква подем в българското земеделие само чрез прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС, се казва още в становището. Тази политика, приложена при нашите условия и съществуващи производствени структури, означава запазване на равнището на производството в страната на сега достигнатото много ниско равнище. Според ИСС две групи мерки трябва да се прилагат паралелно, за да се създадат условия за увеличаване на ефективността на българското земеделие и да се осигури възстановяването на производството в селскостопанския сектор.

Първата групи мерки е насочена към провеждането на структурна реформа и повишаване на ефективността и конкурентността на българското селско стопанство. Някои от конкретните мерки, предложени от ИСС са:

  • Усъвършенстване на законодателството, регулиращо поземлените отношения;
  • Осигуряване от държавата на доплащане към предоставяните от ЕС преки субсидии;
  • Разработване на програми за подпомагане на развитието на биологичното производство, производството на био-горива и други;
  • Целево стимулиране от Държавен фонд “Земеделие” на фермери до 40 години в размер на 15% от инвестиционните им проекти;
  • Създаване на Фонд за гарантиране на селскостопанското производство срещу рискове, които не са включени в застрахователните събития на застрахователните компании.

Втората група мерки трябва да създадат условия за пълно прилагане на Общата селскостопанска политика в България. Според ИСС усилията на страната ни трябва да бъдат насочени към:

  • Окончателното изграждане на разплащателната агенция и интегрираната система за администрация и контрол;
  • Изпълняване на всички мерки, свързани с ветеринарните и здравните въпроси;
  • Предприемане на активна държавна политика за представяне на българската земеделска продукция по атрактивен начин в страните от ЕС;
  • Изграждане на независимите лаборатории за установяване на маслеността, ефективно функциониране на националния и регионалните млечни бордове.
  • Селското стопанство е един от най- силно регулираните сектори на равнище ЕС и затова всяка страна, която се присъединява към Съюза трябва да въведе и приложи задължително общото законодателство за сектора, но и да оцени правилно нуждите на този сектор във вътрешен план, за да постигне необходимия баланс, осигуряващ развитие. Това е основанието ИСС да разработи по своя инициатива становище за проблемите на селското стопанство при присъединяването ни към ЕС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава