НОВИНИ - АРХИВ

ИСС: БЪЛГАРИЯ ДА СЪЗДАДЕ СВОЙ „ПЛАН ЮНКЕР“ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

По традиция на първата си пленарна сесия през януари т.г. ИСС прие резолюция по Годишния обзор на растежа (ГОР) и придружаващите го документи, с които започва новия цикъл за координация на икономическите политики в Европейския съюз.

В приетата резолюция ИСС се присъединява към общите изводи в ГОР и отбелязва известно сходство между направените заключения за 2016 и 2017 г. Заедно с това ИСС подкрепя призива на ЕК всички държави да положат повече усилия за насърчаване на инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на отговорни фискални политики.

ИСС отново изразява позицията си в подкрепа на препоръката на ЕК за насърчаване на инвестициите като ключово решение за ускоряване на растежа и подчертава, че инвестициите са жизнено важни за микропредприятията, за малките и средни предприятия и за относително младите дружества. В това отношение ИСС подкрепя „Плана за инвестиции в Европа“, в рамките на който за две години са одобрени вече 69 проекта, а в Европейския фонд за стратегически инвестиции (EФСИ) са мобилизирани близо 139 млрд. евро. Но в резолюцията си ИСС изразява и съжаление, че сред представените проекти за финансиране пред ЕФСИ няма проекти от България.

Затова ИСС предлага страната ни спешно да разработи свой такъв инвестиционен план по подобие на „Плана Юнкер“ и да мобилизира публични и частни финансови ресурси за ускоряване на икономическия растеж и за създаване на нови работни места.

ИСС подкрепя препоръката на ЕК за насочване на инвестиции към човешкия капитал и социалната инфраструктура, както и насърчаване на социалните инвестиции в областта на здравеопазването, грижите за деца, и др. социални услуги.

Особено внимание в резолюцията на ИСС се обръща на оптимистичната прогноза в ГОР за тенденциите на пазара на труда през 2017 г., която предвижда средногодишната стойност на коефициента на безработица в ЕС за следващите две години да е около 8% . Още миналата година ИСС прие два акта, посветени на един от най-сериозните проблеми на пазара на труда в България – дългосрочната безработица, и даде редица свои препоръки за прилагане на интегриран подход към дългосрочно безработните лица за по-бързото им връщане на пазара на труда.

Според ИСС безработицата в много части на Европа остава твърде висока, а продължителният период на висока безработица има значими социални последици. С това е свързано опасението на ИСС, че трябва още веднъж да се оцени дали при установените тенденции може да бъде постигната заложената в стратегията „Европа 2020“ цел за равнище на заетост от 75%.

ИСС се присъединява към неудовлетворителната оценка на ЕК за разпокъсаното и непоследователно изпълнение на специфичните препоръки за всяка държава и подчертава отново своята позиция, че ЕК трябва да намери и приложи адекватни механизми, за да повлияе върху изпълнението на специфичните препоръки в изпълнение на стратегията „Европа 2020“.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава