НОВИНИ - АРХИВ

ОТЧЕТЪТ НА ИСС ЗА 2016 Г. БЕ ОБСЪДЕН В ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

На 7 юни, в рамките на свое заседание, парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика разгледа Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски представи накратко дейността на ИСС като акцентира на основните актове, приети през годината, на проведените консултации при тяхното обсъждане, както и на регионалните и национални дискусии в страната.

Той посочи трите основни теми, по които ИСС работи последователно през последните години – Европейския семестър и съпътстващите го документи, безработицата и специално дългосрочната безработица и проблемите на младите хора и тяхната трудова и социална реализация.

Проф. Дулевски акцентира върху темата за младите хора като подчерта, че тя има важни измерения за обществото и ИСС последователно търси проблемите и предлага решения. Данните от последния анализ на ИСС за миграционните нагласи на младежите, завършващи образованието си през 2016 г., потвърждават тенденции от предишните проучвания на ИСС. Обезпокоителните заключения от анализа са, че около две трети от завършващите средно образование са с нагласата да напуснат мястото, където живеят, а три четвърти от тях са с отличен успех. Председателят на ИСС посочи очерталите се като основни причини за миграционните намерения на учениците невъзможността да си намерят добра и добре платена работа в родното си мястото и незадоволителното качество на образованието, особено за отличните ученици.

Чрез проучванията и анализа на миграционните нагласи ИСС предупреждава за тревожната перспектива за обезлюдяване на селата и някои региони, сподели проф. Дулевски и подчерта, че ИСС определя вътрешната миграция като сериозно предизвикателство за страната ни. ИСС инициира през 2016 г. поредица от срещи в София и в градове в страната с абитуриенти, с местната власт и бизнеса, каза още председателят на ИСС. Тези срещи той определи като мост между бизнеса и местната власт от една страна и младите хора от друга. На тях се обменя информация за перспективи и бъдещо развитие на регионите, за възможности за работа на младите хора в следващите години.

Проф. Дулевски информира народните представители, че моделът на консултации с експерти и представители на институциите при разработването на актове продължава и през тази година. Той даде за пример провеждащите се консултации в ИСС по предстоящи актове на съвета, свързани с професионалното образование и обучение, с ранното напускане на училище, с възможността за присъединяване на България към Еврозоната и др.

И през 2016 г. ИСС развива активно сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) като организира с тяхно съдействие няколко публични консултации в София, посочи проф. Дулевски. В консултациите са участвали председателят на Комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, министри, заместник министри, експерти от държавното управление.

Председателят на ИСС открои обсъждането с граждански организации на проекта за Европейски стълб за социални права в София миналата есен. ИСС застана зад позицията този проект да се отнася до всички държави-членки на ЕС, а не само за държавите от Еврозоната, каза той. Тази позиция бе защитена както от правителството на България, така и в становището на ЕИСК.

В заключение проф. Дулевски информира присъстващите депутати, че през тази година ИСС разработва актове за Бялата книга на ЕК и бъдещето на ЕС, за перспективата България да кандидатства за Еврозоната, за Европейския стълб за социални права, които в голяма степен са свързани и с предстоящото българско председателство на ЕС.

Председателят парламентарната комисия д-р Адемов поздрави ИСС за резултатите от дейността му и предложи да продължат дискусиите по приоритетите на Европа и на България в съвместни работни срещи през тази година.

Всички членове на комисията подкрепиха отчета на ИСС за изминалата година.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава