НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НАСТОЯВА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

На последната си пленарна сесия ИСС прие резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

ИСС констатира в акта си различни предизвикателства пред професионалното обучение и образование (ПОО)като загуба на конкурентни предимства в професионалното образование и обучение на работната сила и особено в сферата на новите технологии, липса на ефективна връзка между обучаващите институции работодателите и невъзможност да се формират съвременни професионални умения в реална среда, липса на система за редовно прогнозиране на потребностите от професионално образование и обучение и остаряла материална база и учебници.

ИСС предлага в резолюцията си националната стратегия в областта на ПОО да се прилага на основата на средносрочни национални планове, изготвени от МОН в сътрудничество с други институции и със социалните партньори. ИСС смята също, че е необходима актуализация на действащата Стратегия за развитие на ПОО като се прилага по-широко регионалния подход в развитието на инфраструктурата на системата. ИСС подчертава също, че е необходимо да се приеме изцяло нов Закон за професионалното образование и обучение, да се осъвременят подзаконовите нормативни актове вкл. и за дуалното обучение и, където е необходимо, да се направят съответни промени в Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за корпоративното подоходно облагане и др.

Други акценти в резолюцията на ИСС са развитието на съществуващата мрежа от центрове за информация и професионално ориентиране, приемането на адекватна методика за признаване на придобита квалификация чрез неформално обучение, провеждането на информационни кампании, за да се повиши интересът към професионалното образование и обучение. Не на последно място ИСС препоръчва да се усъвършенства нормативната рамка за насърчаване на работодателите, които приемат ученици на практики, стажове или за дуално обучение, както и професионалните гимназии, които чрез учебни практики произвеждат и предлагат продукти на пазара.

Резолюцията на ИСС за професионалното образование и обучение е поредният акт, в който съветът оценява значението на проблемите от тази сфера и предлага решения на някои от тях. Документът на ИСС бе предварително консултиран с представители на МОН, на учители и директори на училища и с представители на центрове за професионално обучение.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава