НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРОУЧВА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ СРЕЩУ ДЪЛГОСРОЧНАТА БЕЗРАБОТИЦА

Двудневна мисия на Обсерваторията на пазара на труда към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе срещи и дискусии с различни институции и организации, за да изследва приложението и резултати от Препоръката на Съвета от февруари 2016 г. за интеграция на дългосрочно безработните към пазара на труда. Специална цел на мисията бе да регистрира добри практики, опит и иновативни методологии в участието на гражданското общество в борбата срещу дългосрочната безработица. В състава на мисията бяха включени по един представител на групите в ЕИСК. Представител на групата на работодателите бе Георги Стоев, на синдикатите – д-р Иван Кокалов и на групата с други интереси – проф. д-р Лалко Дулевски. Мисията бе координирана от администратора на Обсерваторията на пазара на труда Ана Думитраче.

Мисията на Обсерваторията обхваща шест държави-членки в ЕС. България, Германия, Испания, Хърватия, Италия и Швеция, са били избрани на базата на конкретната ситуация вътре в държавите, за да се илюстрират добрите практики и предизвикателствата в ЕС. Проблемът с дългосрочната безработица в Европа се очертава много остро в годините на кризата и в периода на възстановяване като според Евростат половината от безработните са дългосрочно безработни - или лица, които повече от 1 година не си намират ново работно място. За България този проблем също е значителен.

Първата среща на мисията бе в Министерството на труда и социалната политика с директора на Дирекция „ Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ Елка Димитрова. На срещата г-жа Димитрова отбеляза, че сътрудничеството между Икономическия и социален съвет (ИСС) – като институция на организираното гражданско общество, е полезна за работата на министерството от години. Със своите актове, посветени на проблемите на пазара на труда и особено в частта, свързана с реинтегрирането на дългосрочно безработните към пазара н труда ИСС допринася за решаването на сложни социални проблеми. Директорът в МТСП отбеляза конкретни актове на ИСС, в чиято разработка са участвали представители на дирекцията от министерството, а след приемането от ИСС на съответния акт предложенията са включени в стратегии и планове на министерството. Тя акцентира и на възможността чрез провежданите от ИСС консултации по темата да се чуят гласовете не само на други институции, които имат отношение, но и на други граждански организации. В изложението си пред мисията Елка Димитрова изброи прилаганите в България мерки, предложени в Препоръката на Съвета. Димитрова съобщи, че делът на дългосрочно безработните в България за последната само една година е намалял с 25% от 99 000 през 2016 г. до 77 000 през 2017г.

От МТСП отбелязаха, че заради предложения в актове на ИСС, министерството е формулирало нова група за наблюдение „дългосрочно безработни или дългосрочно неактивни лица на пазара на труда, които са безработни повече от 12 месеца“. Поставеният от ИСС въпрос за индивидуална работа в семейна среда с дългосрочно безработни лица министерството е възприело като нов подход за индивидуална работа с неактивните на пазара на труда лица. МТПС отбеляза също, че заради анализите на ИСС са преосмислили досегашното си разбиране за групата на дългосрочно безработните лица като пасив и сега вече тази група се третира и като потенциал и резерв за пазара на труда. В подготовката на нов закон за социалните предприятия и социалното предприемачество МТСП оценява препоръките на ИСС и ги включва в проектозакона като определя социалната икономика за надежден инструмент за заетост на дългосрочно безработни лица и лица от други рискови групи.

На срещата си с двете синдикални организации мисията се запозна с техни проекти за обучение, ограмотяване и преквалификация на безработни лица, както и методиката, по която синдикатите участват в работата на ИСС и във взаимодействието им с държавата в посока намаляване на дългосрочната безработица. Представителите на работодателските организации също очертаха своята дейност по решаване проблемите на дългосрочно безработните лица чрез програми за обучение, квалификация и преквалификация и др. И синдикатите, и работодателските организации отбелязаха идентичните си позиции по отношение на дългосрочно безработните и постигнатото пълно съгласие чрез документите на ИСС, че една от основните причини за това явление е ранното отпадане на децата от училище. Те също откроиха предложението на ИСС да се разработи на европейско ниво програма за дългосрочно безработните лица, подобна на програмата Гаранция за младежта. Организациите на работодатели и синдикати препотвърдиха предложението на ИСС в европейската стратегия „Европа 2020“ да има отделен показател-цел за намаляване на дългосрочно безработните.

На среща в УНСС мисията разговаря с представители на академичните среди, на Студентския сенат, младежки организации, студенти, представители на ромката общност и други. Конкретни препоръки, които бяха направени и са насочени към намаляване на дългосрочната безработица, включваха изработването на Стратегия за дългосрочно обезкуражените лица, преглед и усъвършенстване на законодателството като се премахнат правни и административни пречки за наемането на лица с увреждания, създаването на Консултативен съвет към катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС с участието на синдикати, работодатели, бизнес и студенти, облекчения за работодателите да поддържат работни места за наетите дългосрочно безработни. Други препоръки бяха насочени към развитието на микропредприятията, разширяване на инициативата “Моето първо работно място” на ниво студенти, повече мерки към заетостта на жените на пазара на труда и др.

Обсерваторията на пазара на труда продължава проучването си и в други пет държави-членки, след което ще изготви обобщен доклад за добри практики в приложението на Препоръката на Съвета за намаляване на дългосрочната безработица.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава