НОВИНИ - АРХИВ

ЕИСК ТЪРСИ НОВИ МОДЕЛИ ЗА РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БОРБАТА С ДЪЛГОСРОЧНАТА БЕЗРАБОТИЦА

Мисия на Обсерваторията на пазара на труда към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) проучва в София добри практики и модели на съдействие на гражданското общество при интегрирането на дългосрочно безработните в пазара на труда. В нея са включени представители-членове на ЕИСК от трите групи: на работодателите е Георги Стоев, на синдикатите – д-р Иван Кокалов, на групата с различни интереси – проф. д-р Лалко Дулевски.   Мисията се координирана от администратора на Обсерваторията на пазара на труда Ана Думитраче.

Една от срещите на мисията бе в Икономическия и социален съвет, където разговаряха местната власт, експерти от Министерството на образованието (МОН) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и училищни директори. В дискусията се формира мнението, че ИСС е наложил модел за взаимодействие с тези институции, който не само   разпространява нови познания, информация и предложения за решаване на проблемите на дългосрочно безработните лица. Връзката между ИСС и местната власт, експертната общност, бизнеса и младежите предизвиква институциите да задълбочат действията си срещу безработицата. В консултациите си на регионално ниво, в анализите си и в своите позиции ИСС посочва някои съществени причини за дългосрочната безработица и заедно с това очертава и пътища за преодоляването на тези причини. Всички участници в разговора на мисията оцениха като много навременна и правилна връзката, която ИСС прави в свои актове, между ранното отпадане от училището и дългосрочната безработица.

Иновативно е търсенето от ИСС на връзка между безработицата, в частност дългосрочната безработица, и ранното отпадане на децата от училище, заяви Стела Мицова от Министерството на образованието (МОН). Експертите в министерството също отчитат значимия обществен проблем с ранното отпадане от училище и следствията от него, като например дългосрочното изключване от пазара на труда. Стела Мицова подчерта, че съвместната работа на ИСС и МОН е свързана с превенцията на преждевременното напускане на образователната система и е започнала с първия разработен акт от ИСС по темата още през 2013 г. Двайсет и една от препоръките на ИСС от различни негови актове по темата имат отражение в дългосрочните политики и заложените мерки на МОН.  

Нейните думи подкрепи и зам.-кмета на Самоков, Люба Кленова. Тя оцени дейността на ИСС особено в областта на професионалното ориентиране, младежката заетост, борбата с дългосрочната безработица и миграционните нагласи на младите хора като постижение не само на ИСС, но и като пример за взаимодействие между гражданското общество и местната власт. Срещите с младите хора на регионално ниво, разясняването на възможностите за заетост по региони, свързването на тяхната бъдеща кариера с ранното професионално ориентиране са били полезни не само на учениците, но и на местната власт, която се опитва да реши част от проблемите, посочени в дискусиите с местната власт и бизнеса. Люба Кленова посочи, че подобно взаимодействие е средство и за борба с обезлюдяването на малки населени места.

Към тези оценки се присъедини и директорката на Националната финансово стопанска гимназия Мая Гешева. Тя определи сътрудничеството с ИСС като особено ценно за връзката между средното образование, професионалната ориентация, висшето образование и професионалната реализация на завършващите средното си образование ученици.

Всички участници в дискусията изтъкнаха ролята на ИСС в разработването на нови политики и мерки за преодоляване на безработицата като цяло и в частност на дългосрочната безработица и на регионално ниво. Представителите на местната власт подчертаха, че предложенията и консултациите на ИСС не се ограничават само на национално ниво. Те имат подчертано регионален характер.

Кметът на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България Донка Михайлова, коментира, че в нейната дейност особено полезни са били срещите-консултации, които ИСС е организирал в Троян с обществеността, бизнеса и младежите. Това е изиграло положителна роля за съставянето на общинска програма за борба срещу дългосрочната безработица сред младите хора. В нея се отделя най-сериозно внимание на квалификацията и преквалификацията на младите хора, на създаване заедно с работодателите на центрове за професионално ориентиране, които започват работа с децата още в ранна възраст. Кметът на Троян открои и дейността на ИСС в популяризиране на възможностите на социалните предприятия за заетост на дългосрочно безработни лица.

Зам.- кметът на Тунджа Станчо Ставрев също отличи дейността на ИСС като инициатор за диалог с местната власт по проблемите на общините и специално за връзката между младежката безработица, дългосрочната безработица и ранното отпадане на децата от училище. Той почерта, че максималното разширяване на достъпа на деца до детските градини в малки населени места е свързано с определяне на статут за тези заведения като „защитени“. Благодарение на позицията на ИСС по този проблем, защитените детски градини са вече нормативен факт. Според зам.-кмета точно от детските градини трябва да започне първото ниво на социализацията на децата, което е важно за бъдещата реализация на личността и за избягване рисковете от социална изолация и безработица.

Мисията продължи срещите си и с други представители на академичната общност, на младите хора, на експерти. Резултат от мисията ще бъде доклад пред ЕИСК за проучванията й в шест европейски държави за добри практики в активността на гражданското общество при решаване проблемите на дългосрочната безработица.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава