НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ РАБОТА

Икономическият и социален съвет проведе консултация по въпроси, свързани с нормативното уреждане на дуалното обучение или обучението чрез работа. Консултацията бе поискана от министъра на образованието Красимир Вълчев, който в специално писмо до ИСС се позова на Закона за ИСС и обоснова необходимостта от широк диалог на заинтересуваните страни и институции, за да се намерят най-добри решения на възникнали проблеми в процеса на установяване на новата форма на обучение – дуалното обучение. Министър Вълчев подчертава в писмото, че нарастващите дефицити на кадри с подходяща квалификация и професионална подготовка на пазара на труда изисква Министерството на образованието и науката и други институции да разработят нормативна уредба, която да създаде адекватни условия за развитието на новата форма за обучение чрез работа. В отговор на това писмо членовете на ИСС се срещнаха и разговаряха по темата с екипи на три министерства, водени от съответните заместник министри. От Министерството на образованието и науката в дискусията участва зам.-министър Таня Михайлова, от Министерството на труда и социалната политика участва зам.-министър Лазар Лазаров и от Министерството на икономиката в дискусията участва зам.-министър Лъчезар Борисов.

След като зам.-министър Михайлова изложи проблемите, пред които е изправено Министерството на образованието във връзка с нарастващия интерес да се прилага новата форма на обучение чрез работа, дискусията обсъди различни възможности за нормативно уреждане на възникналите проблеми. Специфичната форма на професионално обучение поставя редица въпроси към типа законодателство, което трябва да ги уреди. Обсъждаха се главно две възможности - отношенията между ученик, училище и предприятие да са част от Кодекса на труда или пък да се включат в специалния Закон за професионалното образование и обучение.

Взаимоотношенията между ученика и предприятието, в което той усвоява професия, поставя много въпроси. Един от тях е дали учениците, които отиват в предприятията, за да усвоят професионални учения и знания, трябва да сключват договори с тези предприятия и какъв вид договори могат да бъдат сключени между ученик и работодател. Друг въпрос е трябва ли учениците да получават възнаграждение за труда си и какъв вид да е то? Какъв вид рискове трябва да се покриват при полагане на труд от страна на ученик и кой носи отговорността за тези рискове? Необходимо ли е ученикът да бъде първо инструктиран за безопасност и здраве при работа и необходимо ли е да бъде застрахован за съответните рискове?

Членовете на ИСС, сред които са представителите на работодателските организации, на синдикатите и на други неправителствени организации аргументираха своите позиции, че ученикът, който получава практически умения в работна среда, по същество се учи, а не е на работа като нает в предприятието. Затова отношенията между него, училището и предприятието трябва да се уредят по Закона за професионалното образование и обучение, а не в Кодекса на труда. Беше подкрепено и мнение, че интересът, който сега заявяват работодателите да обучават ученици в работна среда, трябва да бъде стимулиран. Прекалена регулация и особено изисквания за сметка на работодателите в частта задачи на наставниците и възмездяване труда на учениците, може да има негативен отзвук.

Министерството на икономиката пое ангажимент да създаде като публична услуга база данни с предприятията, участващи в дуалното обучение и с наставниците, които могат да обучават чрез работа ученици и ще актуализира тази база данни всяка година. В дискусията бе подчертана необходимостта да се стимулират учениците и материално, така че да останат след завършване на образованието си да работят в предприятието, ако не продължават образованието си.

Министерството на труда и социалната политика изрази мнение, че нови нормативни промени, свързани с договорености между ученик, училище и предприятия, трябва да се отнесат към специалния Закон за професионално образование и обучение. Мотивът на МТСП е, че учениците се учат чрез труд и това не ги превръща в наети работници.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, в заключителните си думи припомни, че преди много години в България моделът за обучение чирак – калфа- майстор е бил пример и за други държави, а в по-близкото минало професионалните училища подготвяха кадри за предприятията. Този опит си заслужава да бъде проучен и добрите му страни да бъдат използвани, подчерта проф. Дулевски. От името на ИСС председателят на съвета благодари на министър Вълчев за инициативата за консултация с организираното гражданско общество и пое ангажимент съветът да се включи по-нататък в дискусия, която ще предшества самите законодателни промени за дуалното обучение.

Обратно горе