НОВИНИ - АРХИВ

ИСС: ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ И РИСКОВЕ

Изправени сме пред началото на една революция, която коренно ще промени начина, по който живеем, работим и се отнасяме един към друг. Това се казва в становище на тема „Бъдещето на труда: предизвикателства на Четвъртата индустриална революция“, което Икономическият и социален съвет прие. С този акт ИСС насочва вниманието на институциите към новите предизвикателства, свързани най-вече с дигиталната трансформация на икономиката, които ще променят и българската икономика. Съветът изразява мнение, че предстоят промени в държавното управление и институциите, системите на образование, здравеопазване, транспорт и др. Четвъртата индустриална революция е същевременно и възможност, и заплаха за производители и работници, се твърди в становището.

Затова ИСС препоръчва на държавата възможно най-бързо да разработи дългосрочна стратегия за посрещане на тези предизвикателства и да подготви страната ни за навлизане в Четвъртата индустриална революция. Според ИСС тази стратегия за преход трябва да бъде дългосрочен и последователно прилаган план, независимо от смяната на изпълнителната власт. Промените, които ни очакват, са толкова фундаментални, се казва в акта на съвета, че от историческа гледна точка човечеството не е било поставяно едновременно пред толкова голямо очакване за просперитет, но и за потенциална опасност. Промените са безпрецедентни по размер, скорост и обхват, се твърди в становището.

ИСС откроява основни предизвикателства, пред които сме изправени – недостатъчна и несъответстваща квалификация на работниците и служителите, нови области и търговски практики, които изискват регулация, рискът от загуба на работни места, без да бъдат заменени и др. ИСС допуска вероятността икономическият растеж да не създава достатъчно нови работни места. Според документа пазарът на труда ще се промени и много професии ще изчезнат или ще бъдат заменени от нови. В становището се цитира анализ на Световния икономически форум, според който 65% от децата, които сега започват училище, ще работят напълно нови, несъществуващи в момента професии. Позовавайки се и на други анализи и доклади на ЕК, становища на ЕИСК и данни на Евростат, ИСС предупреждава, че с навлизането на новите технологии се наблюдава процес на нарастване на неравенството в доходите, в богатствата , в интелектуалната собственост и др. Затова становището обръща внимание, че подходът на европейско равнище към Четвъртата индустриална революция е много повече технократски, отколкото социален и подчертава, че социалният аспект е от изключителна важност, защото той се пренася не само върху технологичния напредък, но и върху социалния живот, разпределението и преразпределението на доходите.

В същото време ИСС посочва и ползите, които се очакват, от процесите на Четвъртата индустриална революция като създаването на качествено нови работни места, нови сектори, продукти, услуги, нови форми на интегриран мениджмънт, интелигентен машинен интерфейс и най-вече повишаване на производителността на труда. ИСС акцентира върху извода, че иновациите ще създадат нови работни места и чувствително ще повишат производителността на труда. В тази връзка съветът изразява мнение, че държавата все повече трябва да подкрепя иновациите в индустриалния сектор. Образователната система също трябва да се адаптира към новите изисквания особено за професионални умения и качество на работната сила.

След като поставя редица въпроси, свързани с пазара на труда   и бъдещия социален модел за развитие, ИСС подчертава в заключение, че въпроси като неравенствата във всички форми, реформите в данъчните и социално осигурителните системи, както и други проблеми на регулаторната среда трябва да се поставят като акцент в контекста на промените, които очакват обществото ни.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава