НОВИНИ - АРХИВ

ВИСОКИ ПОЗИЦИИ ЗА БЪЛГАРКИ В ЕИСК

Д-р Милена Ангелова и Диляна Славова, членове на българския Икономически и социален съвет и на Европейския икономически и социален комитет, бяха избрани в Брюксел на високи позиции в ЕИСК. Д-р Милена Ангелова става зам.-председател на ЕИСК по бюджета, а Диляна Славова за втори път ще оглавява секция „Външни отношения“ на ЕИСК.

Лука Жайе от Италия беше избран за 32-ри председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), европейският орган, представляващ организираното гражданско общество, и ще бъде начело на тази институция през следващите две години и половина. Двамата нови заместник-председатели ще бъдат Милена Ангелова (България) за бюджета и Исабел Каньо Агилар (Испания) за комуникацията, информират от Европейския икономически и социален комитет.

Новото председателство на ЕИСК очерта четири приоритета на дейността си – устойчиво развитие, укрепването на мира, укрепването на ролята на културата и предоставянето на трибуна на младите европейци.

Високият пост на българката д-р Милена Ангелова е признание за нейния принос в дейността на Европейския икономически и социален комитет, чиито член е тя от 2007 г. Д-р Ангелова е член и на българския Икономически и социален съвет (ИСС), главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и активно участва в защитата на интересите на бизнеса. Д-р Ангелова се отличава с високата степен на експертност, която влага в работата си по различни становища, анализи и резолюции на ИСС. На българската и на европейската сцена името на новия зам.-председател на ЕИСК се свързва с каузи като насърчаване на малките и средните предприятия, преодоляване на дефицита на човешки ресурси, корпоративното управление, намаляване на бюрокрацията, подобряване на бизнес климата, борба със сивата икономикаи др.

Диляна Славова, член на ЕИСК и на българския ИСС, която застава пак начело на секцията „Външни отношения“ на ЕИСК е динамична личност с много идеи и активности както в ИСС, така и в ЕИСК. Ангажирана е с теми като климатичните промени, устойчивото развитие и подкрепата за уязвимите групи и региони и др. Д. Славова е инициатор на много събития и срещи на ЕИСК за обмяна на опит, за подобряване на гражданския диалог, за създаване на широки и полезни международни контакти между национални икономически и социални съвети.

Икономическият и социален съвет пожелава на българските представители на ЕИСК д-р М. Ангелова и на Д. Славова успехи в дейността им за повишаване ролята на организираното гражданско общество, за изграждане на доброто бъдеще на Европа.

Информация от ЕИСК:

  • За разлика от членове на ЕИСК, които се избират за петгодишен мандат, председателят и двамата заместник-председатели се избират от всяка от трите групи (група „Работодатели“, група „Работници“ и група „Други интереси“) на ротационен принцип с мандат от две години и половина. Те се избират с обикновено мнозинство по време на учредителната пленарна сесия, която в настоящия случай се проведе на 18 април. Това се нарича обновяване на състава на органите в средата на мандата След избирането си председателят представя работната програма за срока на своя мандат. Председателят отговаря за нормалното протичане на дейността на Комитета и представлява ЕИСК в отношенията му с другите институции и органи. Двамата заместник-председатели, избрани измежду членовете на двете групи, от които не е избраният председател, отговарят съответно за комуникацията и бюджета.
  • ЕИСК е съставен от 350 членове от 28-те държави – членки на ЕС. Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет години. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни групи, като например земеделски производители, потребители, екологични организации, социална икономика, МСП, свободни професии и сдружения на хората с увреждания, доброволците, младежите, академичните среди, работещите за равенство между половете и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава