НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПОДКРЕПЯ НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

В становище, прието на пленарната си сесия на 5 март 2019 год., ИСС подкрепя инициативата на Европейската комисия за нова директива за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи. Инициативата на ЕК за нова европейска директива за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи, си поставя за цел да се формулират нови мерки и политики за решаване на проблеми, произтичащи от неравнопоставеното участие на жените на пазара на труда, както и последствията от него като по-ниските пенсии за жените, по-голям риск от бедност, липса на баланс между професионален и личен живот.

ИСС многократно и последователно е заявявал свои позиции и препоръки за подобряване на баланса между професионалните и семейните ангажименти още от 2008 г. Становището по повод обсъжданата Инициатива на ЕК съдържа нови предложения за промени в политиките и националната нормативна уредба.В становището се отбелязва, че новата директива няма за цел да отменя постигнати досега в България положителни нормативни решения за по-добър баланс между трудовия и личния живот.

В становището си ИСС прави анализ на сега действащи политики и мерки за осигуряване на равновесие между професионалния и личния живот както в ЕС , така и в България. ИСС констатира, че в ЕС и страните членки се наблюдава значителен напредък в насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете чрез директиви, политически програми, препоръки в контекста на Европейския семестър, както и национални регулации за различни видове отпуск по семейни причини и гъвкави схеми на работа. Европейският стълб на социалните права също стимулира процесите за преодоляване на разликите между мъжете и жените в тяхната лична и професионална реализация. Въпреки това, отбелязва ИСС, жените продължават да бъдат недостатъчно добре представени на пазара на труда. По-слабото участие на жените на пазара на труда е причина за разлики в заплащането между половете от 16.3% средно за ЕС и за нарастваща разлика между половете по отношение на размера на пенсиите - средно 40% в ЕС. Икономическите загуби вследствие на по-ниската заетост на жените се оценява на 370 млрд. евро годишно в ЕС, а в България са 151 евро годишно.

ИСС констатира, че голяма част от европейските директиви са отразени в националното ни законодателство. Правителството продължава да разработва нови мерки и политики в областта на равновесието между професионалния и личния живот. ИСС отбелязва също, че в България разликата в заетостта на мъжете и жените е около 8%, докато за държавите членки разликата средно е 11.5%. ИСС акцентира и върху един от основните фактори за по-ниската заетост на жените – недостатъчно развитите публични услуги за деца, както и слабо развитата услуга „дългосрочни грижи“ за възрастни хора.

В становището си ИСС предлага редица конкретни мерки, които да подобрят както ефекта от бъдещата нова европейска директива, така и да се отразят положително в национален план за постигане на равновесие между професионалния и личния живот. ИСС счита, че новата директива трябва да се прилага не само за работещи на трудов договор, а и за работещите, обхванати във всички форми на заетост, както и във всички предприятия, независимо от техния размер.

ИСС предлага за обсъждане със социалните партньори постигнатото споразумение между Европейския парламент и Съвета за удължаване на възрастта на децата, за които може да се ползва родителски отпуск, от 8 на най-малко 10 годишна възраст на детето. ИСС препоръчва да се създаде нова разпоредба относно работно време с променливи граници, което да се използва по искане на работник или служител поради семейни причини.

ИСС подчертава, че е важно да се повиши мотивацията на работодателите да прилагат политиките за съвместяване на професионалния и личния или семейния живот. Една от насърчителните за работодателите мерки е въвеждане на данъчни облекчения за тези от тях, които инвестират в социална инфраструктура в предприятието или населеното място. Според становището колективното трудово договаряне е добър инструмент за балансирано транспониране на бъдещата директива и следва да се насърчи използването му за тази цел.

ИСС предлага на правителството да организира обществен дебат за възможностите и потребностите от въвеждане на осигурителен риск за дългосрочна грижа.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава