НОВИНИ - АРХИВ

ИСС Е ЗА ИНТЕГРИРАНИ МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ, ЗА ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЗА СПЕШНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0

ИСС апелира за спешно разработване и приемане на Национална стратегия за участие на България в Индустрия 4.0, която да дефинира целите, пътищата, политиките и да систематизира участието и усилията на обществото за постигане на необходимата степен на конкурентоспособност в новите условия. Свързано с това е и предложението на ИСС за изработване на Национална стратегия за базово дигитално обучение. По този начин младите хора, които ще получат своето адекватно образование и ще участват в пазара на труда със съответни знания и умения, ще могат да се реализират и допринесат за икономическото развитие на България. Това послание е едно от основните в становището на ИСС „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България“, прието на последната пленарна сесия през април т.г.

Политиките за качествено развитие и реализация на младите е тема, която трайно фокусира вниманието на ИСС. В повече от 20 акта ИСС последователно е анализирал и разработвал множество проблеми, свързани с личностната, образователната, трудовата и обществената реализация на младежите, като е предлагал мерки и нови подходи за тяхното решаване.

В приетото сега становище се подчертава, че ИСС подкрепя новата европейска Стратегия за младежта и отбелязва, че в България предстои да се приеме Национална стратегия за младежта 2020 – 2030 г., която ще кореспондира с европейската. ИСС подкрепя започналата вече дейност на Министерството на младежта и спорта в тази посока като същевременно очертава основните области, в които трябва да се насочат усилията на институциите, социалните партньори, младежките и гражданските организации, училището и семейството с цел постигане на желаните резултати.

Сред акцентите в становището на първо място ИСС поставя своята вече неведнъж изразена позиция, че интегрираният подход към политиката за младите хора е от ключово значение за успешното й прилагане. ИСС е подчертавал и в свои предишни актове, че е необходимо да се обединят, координират и синхронизират различните области на интервенция по проблеми, които съпътстват развитието на младия човек, за да се гарантира ефективно изпълнение и финансова осигуреност на планираните действия и мерки.

ИСС подкрепя трите основни принципа в новата европейска Стратегия за младежта – ангажиране, свързване и овластяване и препоръчва политиката на ЕС за младежта да бъде включена в процеса на Европейския семестър, за да се открояват и наблюдават резултатите от междусекторните политики в тази посока. Във връзка с още по-пълното овластяване на младите хора ИСС обръща внимание относно необходимостта в България да се изградят общински младежки консултативни съвети, където все още няма такива, за да се създаде възможност за пряко участие на младите хора в диалога с местната власт при решаването на проблеми на общността. Предлага се също диференциран подход към подгрупите по възраст в цялостната възрастова група на младите хора от 15 до 29 години, поради различните им потребности, които изискват и специфична интервенция.

В становището ИСС представя редица други мерки за по-добрата реализация на младите хора във различни области на обществения живот, като например познаване на трудовите и осигурителните права, насърчаване и създаване на младежки пространства, развиване на доброволчеството и участието в него на младите хора. ИСС апелира професията „младежки работник“ да бъде припозната като важна и да се обучават нови кадри за нея. Не на последно място ИСС откроява ролята на социалните партньори и на организираното гражданско общество в разработването на новата младежка стратегия и в прилагането й заедно с младежките организации.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава