НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СУМИРАНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ

ИСС прие становище на тема „Проблемите при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“. След дълго обсъждане представителите на работодатели и синдикатите в ИСС доближиха своите позиции и постигнаха консенсус в очертаването на повечето от проблемите при прилагането на системата за сумираното изчисляване на работното време.

Заедно с утвърждаването на типичния модел на работното време – безсрочен трудов договор, редовни смени и осем часов работен ден, петдневна работна седмица и почивни дни в събота и неделя, ИСС разглежда системата на сумирано изчисляване на работното време като специфична необходима организация на работата в някои производствени дейности и най-вече при непрекъсваем или сменен производствен режим.

ИСС отчита, че при прилагането на тази система значително се увеличава интензивността и ангажираността на работниците и служителите, което трябва да се компенсира адекватно. Усложнява се отчитането на извънреден и нощен труд за някои категории лица, променят се междуседмичните почивки. От друга страна работодателите имат по-добра възможност да използват кадровия състав.

Същевременно становището констатира редица проблеми при прилагането на действащата нормативна уредба за сумираното работно време: противоречиво разбиране кога при сумираното работно време се счита, че има положен извънреден труд; противоречиви практики при отчитане на сумираното работно време по време на командировка; различни подходи при преобразуване на нощните часове в дневни; различия при заплащането на извънредния тру; неспазване на изискването неделният ден да е почивен ден в междуседмичната почивка и др.

ИСС подчертава, че е необходимо да се създадат механизми, които да гарантират правилното прилагане на системата за отчитане на сумираното работно време, правилното и в пълнота отчитане и адекватното изплащане на положения труд, както и прилагането на адекватна превенция за здравето на работещите. ИСС също така подчертава, че тези механизми трябва да възпрепятстват полагането на труд отвъд пределно допустимите норми.

Становището на ИСС отчита и факта, че между организациите на работниците и организациите на работодателите съществуват някои различия, които на този етап не са преодолени и затова те са описани в документа. Тези различия произтичат основно при полагането и отчитането на извънреден труд при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време.

 

ИСС препоръчва държавата и социалните партньори да участват активно в разясняването на разпоредбите за сумираното работно време, да контролират прилагането на тази специфична система за отчитане на работното време, както и да констатират проблемите, които възникват, за да търсят адекватни решения.

Според ИСС е необходимо да се направи анализ на съществуващите правни норми за сумираното отчитане на работното време и ако е необходимо, те да се усъвършенстват чрез промени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител, като преди това се обсъдят със социалните партньори.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава