НОВИНИ - АРХИВ

НА СПЕЦИАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ИСС ЩЕ ПРЕДСТАВИ СТАНОВИЩЕ ЗА “РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 01.01.1960 Г.”

Утре, 10 юли 2007 г., вторник от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Разширяване на възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, който е и докладчик по становището, Валентина Зартова – председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС, и Димитър Манолов – член на ИСС. Становището на Икономическия и социален съвет е включено в Плана за дейността на Съвета за 2007 г. и е разработено по собствена инициатива.

ИСС предлага конкретни мерки за частично възстановяване на справедливостта във връзка с пропуснатите ползи на родените след 01.01.1960 г. както до края на 2007 г., така и за бъдещ период.

В становището на Икономическия и социален съвет се посочва, че Съветът на приема основният досега известен аргумент за въведеното ограничение – че родените след 31.12.1959 г. нямат достатъчно време до пенсиониране, за да натрупат необходимите средства в универсален фонд и да получават адекватен размер на втора пенсия от този фонд. Според Кодекса за социално осигуряване право на допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) имат само лицата, родени след 01.01.1960 г. В становището на ИСС се казва още, че всички работещи и получаващи доходи от труд лица имат законово задължение за пенсионно осигуряване и то с една и съща ставка, но на практика се оказва, че всички тези лица имат едно и също задължение и различни законови права да използват всички възможности, които предоставя новата пенсионна система.

Според данните, цитирани в становището, при стартирането на универсалните фондове работещите и осигурени лица, родени преди 01.01.1960 г., са били 1,038 млн. души. За първото тримесечие на 2007 г. (по данни от персоналния регистър на НОИ) общият брой на родените преди 01.01.1960 г. наети лица е около 770 хил. души, а на самоосигурените лица (без земеделските производители) – около 56 хил. души. По този начин за последните няколко години от контингента на осигурените лица, родени преди 01.01.1960 г. са отпаднали повече от 200 хил. души.
Обратно горе