НОВИНИ - АРХИВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ДО 10% ОТ ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 01.01.1960 Г. ПРЕДЛАГА ИСС

За периода 1 януари 2002 г. – 31 декември 2007 г. за всяко осигурено лице, родено преди 01.01.1960 г., ще е налице пропусната полза в размер на 90% от неговия месечен индивидуален осигурителен доход към декември 2007 г., констатира становище на Икономическия и социален съвет. Становището на ИСС е на тема “Разширяване възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” и е разработено по собствена инициатива.

Загубите на средства за бъдещ пенсионен доход за родените преди 01.01.1960 г. осигурени лица е продиктувано от ограничението в сега действащия Кодекс за социално осигуряване за неучастието на тези лица в универсални фондове. При изчисленията на пропуснатите ползи са отчетени конкретният размер на вноските за универсални фондове, минималното, средното и максималното равнище на осигурителния доход, постигнатата средна доходност от инвестирането на средствата в универсалните фондове и средната управленска и инвестиционна такса на пенсионно-осигурителни дружества за периода 1 януари 2002 г. – 31 декември 2007 г.

ИСС настоява за частично възстановяване на справедливостта във връзка с пропуснатите ползи в резултат на неучастие във втори стълб на родените преди 01.01.1960 г.

За да се компенсират пропуснатите ползи до края на 2007 г., ИСС предлага от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г. в Закона за данъците върху доходите на физическите лица да се регламентира допълнително данъчно облекчение до 10% от осигурителния доход на родените преди 01.01.1960 г. работещи осигурени лица за лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и за премии/вноски по договори за застраховки “Живот” (застраховки за пенсия или рента).

С цел компенсиране на пропуснатите ползи след 1 януари 2008 г., ИСС предлага за родените преди 01.01.1960 г. работещи осигурени лица да се регламентира второ допълнително данъчно облекчение – по същия ред и със същия размер.

Съветът настоява допълнителните данъчни облекчения да се регламентират на базата на осигурителния доход, който до равнището на максималния осигурителен доход съвпада с дохода от труд. При доходи над регламентирания максимален осигурителен доход няма ощетяване на съответното лице от пенсионната система.

Предложените от ИСС мерки засягат родените преди 01.01.1960 г. работещи осигурени лица, които по данни от персоналния регистър на Националния осигурителен институт за първото тримесечие на 2007 г. са общо 826 хил. души – от тях 770 хил. души са наети лица и 56 хил. души са самоосигуряващи се (без земеделските производители.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава