НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

 

Икономическият и социален съвет прие становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Становището на ИСС е разработено по предложение на председателя на Народното събрание Георги Пирински.

В становището на Икономическия и социален съвет се посочва, че ИСС подкрепя по принцип Законопроекта за изменение и допълнение на Закона на здравето като една необходима стъпка за подобряване на здравното образование, възпитание, профилактика и рехабилитация на здравето на децата. ИСС обаче счита, че предвижданите законови изменения могат да осигурят очаквания резултат, само ако се реализира по-нататъшна стъпка за необходимото съгласуване между цялата законова и поднормативна уредба, свързана с грижата за здравето, възпитанието и отглеждането на децата. Като дава конкретни предложения по Законопроекта, ИСС посочва още в становището си, че счита за изключително важно връзката и взаимодействието между общо практикуващите лекари и медицинските специалисти в здравните кабинети по отношение на грижата за здравето на децата да се регламентира в съответен подзаконов нормативен акт.

Към становището на ИСС е изготвено и специално приложение, в което се прави преглед на организацията на училищното здравеопазване в различни страни от Европа. Според направеното обобщение на съществуващите практики в тези страни, в болшинството от случаите училищното здравеопазване е уредено на местно ниво – регион или община, които носят отговорност за наличието и дейността на училищна здравна система. В повечето от случаите основните задачи, които се възлагат на училищното здравеопазване, са свързани със здравното образование, промоцията на здравето, профилактиката на болестите, провеждането на профилактични прегледи. Относно лицата, пряко предоставящи здравните услуги в училище, има разнообразни практики – това се възлага на лекари, медицински сестри, общо практикуващи лекари, като в някои случаи те са постоянно в училище, а в други случаи – периодично или кампанийно.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава