НОВИНИ - АРХИВ

НЕОБХОДИМИ СА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ТЕКСТИЛНАТА И ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ У НАС


Държавата да предприеме спешни мерки в краткосрочен план, за да се даде глътка въздух на текстилния и шивашкия бранш у нас в условията на финансовата криза и да се подпомогне оцеляването му.

Това поискаха представителите на асоциации, камари, браншови и синдикални организации от отрасъла по време на проведената днес, 25 ноември, публична консултация. Тя се организира от Икономическия и социален съвет под егидата на заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин.

В консултацията участваха представители на Българската асоциация по текстил и облекло(БАТЕК) и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло (БАПИОТ), на синдикалните организации в сектора, ръководители на фирми, както и експерти от мистерствата на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, народни представители.

Загуба на пазари и масово свиване на производството в текстилния и шивашкия отрасъл у нас, както и предстоящи значителни съкращения на работни места в този сектор на икономиката вследствие на финансовата криза прогнозираха представителите на бранша по време на публичната консултация.

Сред основните проблеми на сектора, които те поставиха, са и ниското заплащане, лошите условия на труд, липсата на регламентирана държавна политика и стратегия за развитието на текстилния и шивашкия отрасъл, сивата икономика в отрасъла. Като трудности пред бизнеса в тази важна за българската икономика сфера председателят на Управителния съвет на БАТЕК Цонко Недялков посочи и високия размер на осигуровките, високата наказателна лихва за просрочването при внасянето им, данъчната политика, възлагането и осъществяването на обществените поръчки. Страната ни изостава значително и в развитието на новите технологии и технологичното обновление на отрасъла, каза той. Според него в условията на криза са необходими бързи действия от страна на държавните органи, за да може отрасълът да се стабилизира в следващите 1 – 1,5 година.

Като отражение на негативните тенденции вследствие на кризата бе изтъкнато, че в момента текстилът работи с 50% от капацитета си в сравнение със същия период на миналата година. От началото на тази година приходите от продажби на фирмите са намалели с 10-12%, а работните места – с около 13%. Налице вече е и оттегляне на чуждестранни инвеститори.

Вицепремиерът Ивайло Калфин подчерта, че текстилният бранш е един от най-важните за българската икономика и българския износ. Той посочи, че в него действат около 4700 фирми, заети са близо 160 000 души, износът само за миналата година е за 1,9 млрд. евро. В същото време министър Калфин отбеляза, че това е и един от първите отрасли, който вече чувства ефекта от свиването на пазара в резултат от финансовата криза.

Обсъждането на влошеното състояние на отрасъла бе съпроводено с предлагане на мерки и действия за решаване на посочените проблеми. Сред тях министър Калфин напомни взетото от правителството решение за откриване на допълнителни кредитни линии за малките и средни предприятия чрез Насърчителна банка. Той акцентира и върху необходимостта върху създаването на максимално добра организация сред фирмите в бранша, за да се използват ефективно средствата от европейските фондове по различните оперативни програми.

Министър Калфин съобщи още, че Министерството на външните работи и Министерството на финансите работят съвместно за запазването на външните пазари и търсенето на нови, като се подготвят допълнителни споразумения с различни страни за избягване на двойното данъчно облагане, стимулиране на икономическите отношения и други.

Пред участниците в консултацията министър Калфин заяви, че е необходимо държавните институции да работят по-ефективно за контрола върху нерегламентирания внос на текстил и облекло, върху качеството и цените на тези стоки. В резултат на проведената дискусия той се ангажира за обсъждане в правителството и предприемането на допълнителни мерки за борба със сивата икономика и ограничаване на неправомерния внос. Сред поетите от него ангажименти е и обсъждането на промени относно наказателната лихва при просрочване на внасянето на осигуровки и изравняването й със санкцията при други държавни вземания. Това би била една добра и конкретна стъпка от страна на държавата в подкрепа на бизнеса, отчетоха представителите на бранша.

Конкретност, прагматизъм, конструктивност, диалогичност. Тези характеристики на проведената консултация отбеляза председателят на Икономическия и социален съвет доц. д-р Лалко Дулевски. Той заяви, че ИСС ще обсъди направените по време на консултацията предложения и ще продължи диалога с браншовите и синдикални организации от текстила и шивашката промишленост и отговорните министерства, за да се намерят реални решения на съществуващите проблеми.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава