НОВИНИ - АРХИВ

ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА И ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ У НАС – ТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Проблемите на българската текстилна индустрия - влошаване на финансовото й състояние, загуба на пазари, негативно влияние на световната финансова криза и други, както и необходимите действия и мерки за тяхното решаване от страна на изпълнителната и законодателната власт и бъдещото развитие на отрасъла, са тема на публичната консултация, която Икономическият и социален съвет (ИСС) организира във вторник, 25 ноември.
Тя се провежда под егидата на заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин.
Проблемите на текстилната и шивашката индустрия не за първи път са тема на обсъждане от Икономическия и социален съвет. Още през януари 2005 г. прие становище по проблемите на текстила и облеклото в България. В него съветът предложи редица мерки, които да спомогнат за решаване на проблемите в този отрасъл.
По време на провежданата на 25 ноември публична консултация ще бъдат отчетени и мерките от становището, взети под внимание от изпълнителната и законодателната власт в последващи техни документи.
В направения преди близо 4 години анализ ИСС отбелязва, че е необходимо да бъдат създадени условия за устойчиво развитие на отрасъла и запазване на работните места на над 20% от трудоспособното население на страната.
Съветът смята, че е необходимо да се провежда синхронизирана инвестиционна и данъчна политика, която да създава благоприятен инвестиционен климат за привличане на чужди инвеститори и активизиране на местните малки и средни инвеститори.
Сред основните съществуващи проблеми ИСС поставя обучението, професионалната квалификация и заетостта на работната сила в текстилния отрасъл. Според него трябва да се провеждат специални политики в тази насока, за да се повиши конкурентоспособността на сектора.
В документа от 2005 г. ИСС настоява да бъдат предприети спешни мерки по изграждането на ефективна база данни за текстилната и конфекционната промишленост. Чрез нея ще се извършва икономически и социален анализ на сектора, както и ще се изготвят и приемат стратегически документи за развитието му.
Сред предложенията, които ИСС прави в приетия преди 4 години документ за решаване на съществуващите проблеми, е да бъде обособено експертно звено в Министерството на икономиката от специалисти в областта на леката промишленост, в т.ч. и от текстила и облеклото. Това ще даде институционална подкрепа за провежданите действия.
Като необходима мярка ИСС посочва, че е необходимо да се формира целенасочена политика по отношение на субсидирането на суровините за текстила и облеклото. Трябва да бъдат разработени и секторни програми съвместно от държавните институции, социалните партньори и други организации на гражданското общество.
В пакета предложения на ИСС влизат и редица мерки за намаляване на негативните ефекти от нелоялна конкуренция, както и за стимулиране на износа. Възможни решения на проблемите могат да се търсят и чрез промени в данъчната политика, възможностите за инвестиции в модернизация и развитие на производството, насърчаване на “зелените инвестиции” и други. ИСС предлага и разработване на държавна политика за насърчаване изграждането на клъстерни структури в текстила и облеклото.
Обособяването на специализиран технологичен център, който да осъществява връзката с европейските и световните текстилни институти и да съдейства за трансфера на знания и технологии, е друго предложение на ИСС. То е част от необходимите политики за професионална квалификация на заетите в отрасъла като част от политиката за повишаване на неговата конкурентоспособност, основана на знанията и уменията.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава