НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА У НАС


В сряда, 8 април 2009 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. “Цариградско шосе” 111, ет. 3) ще се състои пресконференция.

На нея ще бъде представено приетото от Пленарната сесия на ИСС становище на тема Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”.

Ще бъдат представени и основните моменти от отчета за дейността на ИСС за 2008 г., приет от Пленарната сесия и внесен съгласно законовите изисквания в Народното събрание.

Журналистите ще бъдат запознати и с приоритетите в дейността на ИСС за 2009 г., през която българският ИСС председателства мрежата на икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

В пресконференцията ще участват:

Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

Г-н Васил Велев, член на ИСС от Група І – работодатели, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, докладчик по становището

Г-жа Милена Ангелова, член на ИСС от Група І – работодатели (АИКБ)

Г-жа Валентина Зартова, член на ИСС от Група І – работодатели (БТПП)

Г-н Камен Колев, заместник-председател на БСК

ИСС разработи становището “Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България” по собствена инициатива, отчитайки важността на тези проблеми и особено тяхната актуалност в периода на финансова и икономическа криза у нас. По-добрите регулации и по-малкото пречки пред бизнеса са решаващи за повишаване на конкурентоспособността на страната ни и един от начините за преодоляване на негативните ефекти от кризата, счита ИСС.

В направения анализ се констатира “печална равносметка” от 10-годишния опит на правителствата у нас за ограничаване на административния контрол и подобряване качеството и прозрачността на административните услуги.

Документът съдържа пакет от мерки, които според ИСС държавната администрация трябва да предприеме във възможно кратки срокове. Ако тези препоръки бъдат възприети, те ще окажат осезаемо положително въздействие върху икономическия растеж, заетостта, привличането на чуждестранни инвестиции и развитието на предприемачеството у нас.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава